Odluka o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00037
URBROJ: 533-07-22-0011
 
Zagreb, 27. travnja 2022.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. (KLASA:016-01/22-01/00037, URBROJ: 533-07-22-0001 od 4. veljače 2022.), provedenog Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 016-01/22-01/00037, URBROJ: 533-07-22-0002 od 14. veljače 2022. godine) te Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2022. godini imenovanog Odlukom ministra (KLASA: 016-01/22-01/00006, URBROJ:533-07-22-0002, 10.siječnja 2022.) od 20. travnja 2022. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o financijskoj potpori za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.
 
I.
 
Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021./2022. školskoj godini u ukupnom iznosu od 700.700,00 kuna (slovima: sedamstotisućasedamstokuna).
 
II.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se za provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola) kako slijedi:
 
Rb. Prijavitelj
Mjesto i termin održavanja ljetne škole
 
Odobreni iznos (u kunama)
1. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar
Prag, Češka Republika

(21. - 28. lipnja 2022.)
68.900,00
2. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR
Dalj planina

(28. kolovoza - 3. rujna 2022.)
65.000,00
3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar

Rogoznica

(I. grupa, 6.-14. srpnja  2022.
II. grupa, 1.- 9. kolovoza 2022.)

150.800,00
4. SAVEZ RUSINA RH, Vukovar

Orahovica
 
(I. grupa, 3. - 10. srpnja 2022.)
II. grupa, 10. - 17. srpnja 2022.)
 
132.600,00
5. SKD "PROSVJETA", Zagreb
Vir

(11. - 29. srpnja 2022.)
 
218.400,00
6. SAVJET ALBANSKIH UČITELJA, Zagreb
Selce

(24. - 30. lipnja 2022.)
 
65.000,00

Ukupno
 
700.700,00
 
III.
 
Sredstva za namjenu utvrđenu u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (NN, br. 140/21), Razdjel 080  – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 – Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811.
 
IV.
 
Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnih oblika nastave (ljetnih škola). Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici ne utroše sredstva, nenamjenski ih koriste ili ne provedu ljetnu školu bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs