Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv"

Rok: 12. listopada 2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje ovaj poziv u svrhu ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv", koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv na dostavu prijava organiziran je u sklopu Operativnoga programa – Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007. – 2013., u sklopu Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog uz pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama. Specifični cilj mjere 2.2. koji se odnosi na ovaj poziv je poboljšanje općih uvjeta za istraživanje, razvoj i inovacije infrastrukturnim investicijama te ulaganjima u potrebnu istraživačku opremu i jačanje kapaciteta za pripremu projekata za strukturne fondove i pripremu zalihe projekata za sljedeću financijsku perspektivu.

Cilj ovog poziva je rješavanje ključnih ograničenja hrvatskoga istraživačko-razvojnog sektora, posebno s obzirom na završetak projektne dokumentacije za projektne ideje koje se generiraju i odabiru uz pomoć javnih poziva na dostavu projektnih prijava kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj. Navedeni javni poziv za dostavu projektnih prijava kontinuirano je otvoren od 2011. godine te se vrednovanje provodi dva puta godišnje nakon završetka rokova (projektni prijedlozi pristigli do 31. prosinca te 30. lipnja). Projektne prijave koje su ostvarile minimalan broj bodova definiran Javnim pozivom uvrštene su na indikativnu listu projekata čime ostvaruju mogućnost prijave na ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020.".

Ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv" namijenjen je pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture. Stoga, potencijalni vanjski procjenitelji ocjenjivat će znanstvenu izvrsnost projekta tj. buduće planirane istraživačke infrastrukture koja se gradi i njegovu relevantnost u odnosu na strateške ciljeve, dizajn predloženog projekta, kapacitete prijavljenih ustanova te zrelost samog projekta s aspekta projektne dokumentacije koju je prijavitelj samostalno izradio prije prijave na ovaj ograničeni Poziv.

Sukladno navedenome, od potencijalnih vanjskih procjenitelja tražit će se sljedeće:

Kvalifikacije:

  • najmanje visoka stručna sprema iz područja tehničkih znanosti (polje arhitekture i urbanizma te polje građevinarstva),
  • najmanje visoka stručna sprema iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih znanosti te biomedicine i zdravstva,
  • odlično znanje hrvatskoga jezika.

Opće profesionalno iskustvo:
•iskustvo u pripremi ili ocjenjivanju ili upravljanju ili provedbi ili praćenju projekata visokih učilišta ili javnih znanstvenih organizacija koji su financirani iz vanjskih sredstava (prednost će imati kandidati s iskustvom na projektima istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) i/ili infrastrukturnim projektima).

Specifično profesionalno iskustvo:

  • radno iskustvo u IRI aktivnostima na visokim učilištima ili javnim znanstvenim organizacijama i/ili na infrastrukturnim projektima visokogradnje,
  • iskustvo u analizi rizika,
  • znanje o propisima iz područja prava intelektualnog vlasništva i/ili propisima iz područja gradnje.

Ocjenjivanje

Svi pristigli životopisi ocjenjivat će se prema uvjetima navedenim u ovome pozivu. Životopise će razmatrati predstavnici Ministarstva upoznati s Pozivom „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv“. Ministarstvo može zatražiti dodatna objašnjenja ili pozvati kandidate na razgovor.
Prednost će imati oni kandidati koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za Poziv.

Ministarstvo zadržava pravo na kontaktiranje svih bivših i sadašnjih poslodavaca kandidata radi provjere opisa poslova koje kandidati navode u životopisima. Uz svaki opis posla kandidat je dužan unijeti i kontakt- podatke osobe koju Ministarstvo može kontaktirati radi provjere istinitosti podataka navedenih u životopisu.

Svaki kandidat dužan je uz životopis podnijeti i potpisanu izjavu kojom potvrđuje istinitost podataka u životopisu. Obrazac izjave nalazi se u prilogu ovoga poziva.

Prije početka postupka odabira projekata stručnjaci koji ispunjavaju navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila kontaktirat će se radi provjere njihove dostupnosti u razdoblju predviđenom za postupak odabira. Ako neki od pozvanih kandidata neće moći biti na raspolaganju tijekom cijelog postupka odabira pristiglih prijava i/ili će biti u sukobu interesa, poziv će biti dostavljen sljedećem kandidatu na listi.

Naknade

Naknade će se isplaćivati na temelju potpisanoga ugovora s odabranim vanjskim procjeniteljima. Potpisivanjem ugovora vanjski procjenitelj se obvezuje da će ocijeniti sve prijave koje mu se dodijele, i to u zadanome roku. Iznos naknade za vanjske procjenitelje ovisit će o broju ocijenjenih prijava. Na temelju Odluke ministra znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/11-01/00001, URBROJ: 533-01-14-0007), iznos naknade za jednu ocijenjenu prijavu iznosit će 150,00 kuna neto.

Sukob interesa

U svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa procjenitelji koji su bili ili su angažirani na pripremi pojedinih prijava prijavljenih na Poziv "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv" ili su u poslovnom, privatnom ili emocionalnom odnosu s prijaviteljem, neće se uzimati u obzir za ulogu vanjskog procjenitelja. O mogućem sukobu interesa pri ocjeni pojedinih prijava vanjski procjenitelji unaprijed će se izjasniti. Također, svi odabrani vanjski procjenitelji na početku postupka odabira potpisat će Izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa kojom potvrđuju da ni na koji način nisu u sukobu interesa u odnosu na pristigle prijave.

Molimo sve zainteresirane da nam svoje životopise na hrvatskome jeziku (obrazac životopisa nalazi se u prilogu ovog poziva) dostave do 12. listopada 2015. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za programe i projekte Europske unije
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

te na adresu elektroničke pošte: ugovaranje@mzos.hr
s naznakom "Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenog Poziva na dostavu prijava Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Treći poziv".