Javni poziv učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama

Rok: 21. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 605-02/21-03/00007
URBROJ: 533-06-21-0007
Zagreb, 28. travnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima
osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor
učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama u Bruxellesu (Laeken), Belgija, Bruxellesu (Woluwe), Belgija i Luxembourgu, Luxembourg, na određeno vrijeme, na jednu (1) godinu s mogućnošću produljenja na pet (5) godina, odnosno najdulje do devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti učitelji, nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, zaposleni na neodređeno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na sljedećim radnim mjestima:

I. Europska škola u Bruxellesu (Laeken), Belgija:

1. učitelj/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica

Učitelj/ica će poučavati hrvatski jezik kao materinski jezik učenicima na osnovnoškolskoj razini. Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.

Za poučavanje hrvatskoga jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Potrebno je znanje francuskoga ili engleskoga jezika na razini C1.

2. nastavnik/ica likovne umjetnosti (nastava se izvodi na engleskome ili francuskome jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za poučavanje likovne kulture potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja, znanje francuskoga ili engleskoga jezika na razini C1.

3. nastavnik/ica informatike (nastava se izvodi na engleskome ili francuskome jeziku) – 1 izvršitelj/ica

Za nastavnika/icu informatike (na srednjoškolskoj razini) potrebno je znanje engleskoga i/ili francuskoga jezika na razini C1 i odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja.

4. nastavnik/ica glazbene umjetnosti (nastava se izvodi na engleskome i francuskome jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za nastavnika/icu glazbene umjetnosti (na srednjoškolskoj razini) potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja, znanje engleskoga i/ili francuskoga jezika na razini C1. Poželjno je iskustvo u vođenju grupe/ansambla/orkestra te sviranju drvenih i limenih puhačkih instrumenata. Prednost je znanje rada u softveru Ableton live.

5. stručni suradnik/ica za učenike srednje škole (komunikacija se održava na engleskome, francuskome i njemačkome jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za radno mjesto stručnoga/e suradnika/ice (obrazovnoga savjetnika/ice) potrebno je znanje francuskoga jezika na razini C1 te znanje engleskoga ili njemačkoga jezika na razini B2 i iskustvo u radu sa srednjoškolskim učenicima te vrlo dobro znanje rada na osobnom računalu (znanje rada u Outlooku, Teamsu, Wordu i Excelu je ključno).

Rad stručnoga suradnika obuhvaća nekoliko vrsta zadataka: obrazovne, administrativne, superviziju i prema potrebi pedagoške zadatke.

Obrazovni zadaci ostvaruju se u odnosu s učenicima, nastavnicima, roditeljima i upravom škole. Odnose se na:

 • dobrodošlicu učenicima i potporu njihovu uključivanju,
 • provjeru prisutnosti u razredima,
 • održavanje discipline, upravljanje sukobima,
 • individualna pitanja ili grupna pitanja učenika (davanje smjernica),
 • superviziju.

Stručni suradnici također:

 • daju doprinos vođenju razrednog vijeća u njihovim raspravama,
 • sudjeluju u razvoju konkretnih pedagoških projekata,
 • potiču kulturne i druge školske aktivnosti,
 • vode učeničke dosjee,
 • pridonose funkcioniranju Vijeća učenika.


II. Europska škola u Bruxellesu (Woluwe), Belgija:

1. učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture, nastava se izvodi na engleskome ili francuskome jeziku – 1 izvršitelj/ica

Za poučavanje tjelesne i zdravstvene kulture potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja, znanje francuskoga i engleskoga jezika na razini C1 budući da se nastava izvodi na francuskome i engleskome jeziku.


III. Europska škola Luxembourg, Luxembourg:

1. nastavnika/icu hrvatskoga jezika - 1 izvršitelj/ica

Za nastavnika/icu hrvatskoga jezika (na srednjoškolskoj razini) potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskoga jezika na razini C1 i francuskoga jezika na razini B2.


Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od srpnja 2013. godine. Europske škole su obrazovne ustanove kojima zajednički upravljaju vlade država članica Europske unije. Zakonski se smatraju javnim institucijama u svim tim zemljama.

Misija europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

U Europskim školama rade učitelji koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način.

Važeća regulativa Europskih škola propisuje da upućivanje nastavnika može trajati najviše devet (9) godina, a u iznimnim slučajevima do dvanaest (12) godina.

Prava i obveze upućenih osoba utvrđene su nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Europskih škola (Propisi za privremeno upućeno osoblje u Europskim školama). Rad se održava u izrazito višejezičnom i multikulturnom okruženju te je zato uz osnovne vještine rada važno znanje stranih jezika, kao i sposobnost funkcioniranja u raznovrsnom jezičnom i kulturalnom okruženju.

Informacije o Europskim školama i radnim uvjetima:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve učitelje, nastavnike i stručne suradnike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji su zaposleni na neodređeno vrijeme te su zainteresirani za rad u navedenim Europskim školama, počevši od školske godine 2021./2022., da podnesu prijavu prema popisu radnih mjesta.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za učitelja, nastavnika odnosno stručnoga suradnika, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
 • imati položen stručni ispit.

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, e-adresu, broj i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje), obvezno je priložiti:

 • motivacijsko pismo (2 kartice teksta) na engleskome ili francuskome jeziku zašto osoba želi raditi u Europskim školama,
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o položenome stručnom ispitu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),
 • dokaz o znanju engleskoga i/ili francuskoga jezika i/ili njemačkoga jezika (uvjerenje o završenom stupnju engleskoga/francuskoga/njemačkoga jezika), osim kandidata kojima je engleski/francuski/njemački jezik bio studijska grupa. Znanje stranoga jezika definira se Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages).

Preporučuje se korištenje obrasca Europass za prijavu:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenom roku, prije potpisivanja ugovora, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisanu prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u Javnome pozivu.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga poziva, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za izbor učitelja, nastavnika i stručnoga suradnika za rad u Europskim školama utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje jezika. Na testiranje jezika bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovoga Javnog poziva.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnoga poziva dužni su pristupiti testiranju znanja jezika, a na razgovor s Povjerenstvom za izbor učitelja, nastavnika, stručnoga suradnika za rad u Europskim školama bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na testiranju znanja jezika prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line.

Na razgovor s ravnateljem škole za koju se je kandidat prijavio bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na razgovoru s Povjerenstvom prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line. 

Obavijest o datumu testiranju znanja jezika bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje osam (8) dana prije održavanja testiranja, a poziv s točnim vremenom testiranja znanja jezika kandidati će dobiti na mail koji su naveli u prijavi.

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete Javnoga poziva, a ne pristupi testiranju znanja jezika, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s Povjerenstvom bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje osam (8) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na mail koji su naveli u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s ravnateljem škole bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje osam (8) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na mail koji su naveli u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s ravnateljem škole smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi prava iz radnoga odnosa ostvarivat će u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sklapa se između izabranoga kandidata, škole i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ugovor se sklapa na jednu (1) godinu, s mogućnošću produljenja na pet (5) godina, odnosno najdulje do devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina.

Rad u Europskoj školi započinje 1. rujna 2021. godine.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 15 dana od dana objave, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
JAVNI POZIV za rad učitelja/nastavnika i stručnoga suradnika u Europskim školama
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
.

O rezultatima Javnoga poziva, odnosno izabranim kandidatima, prijavljeni kandidati bit će obaviješteni na e-adresu koju su naveli u prijavi.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs