Znanstvena zvanja


Znanstvena zvanja su:
 • ZNANSTVENI SURADNIK (ZS)
  • Za znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove koji ga afirmiraju kao priznatog znanstvenika.
 
 • VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK (ZVS)
  • Za višega znanstvenog suradnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove koji predstavljaju značajan doprinos znanosti te koji je najmanje pet godina bio u zvanju znanstvenog suradnika.
 
 • ZNANSTVENI SAVJETNIK (ZSV)
  • Za znanstvenog savjetnika može biti izabran istraživač koji ima doktorat znanosti i znanstvene radove kojima je značajno unaprijedio znanost, pri čemu će se posebno cijeniti međunarodna afirmacija znanstvenika i međunarodna priznatost njegova znanstvenog rada odnosno njegov značaj u okviru nacionalnih sadržaja. Uz navedene uvjete, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabrat će se istraživač koji je najmanje pet godina bio u zvanju višega znanstvenog suradnika.
 
 • ZNANSTVENI SAVJETNIK U TRAJNOM ZVANJU (ZSV-T)
  • Za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju može biti izabran istraživač koji ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te koji je najmanje pet godina bio u tom zvanju.

Napomena:
Ako se jasno utvrdi da zaposlenik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje koje se bira, posebnom odlukom znanstvenog vijeća i uz suglasnost osobe koja se bira, pristupnik može biti izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim člankom, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegova izbora u prethodno zvanje.
Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, izbor ranije od rokova nije moguć.

Nacionalno vijeće nadležno za znanost donosi pravilnik koji se objavljuje u „Narodnim novinama“, a detaljnije propisuje uvjete za izbor u znanstvena zvanja.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj je na sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine donijelo Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17).

Znanstveno zvanje je trajno, nije ovisno o radnom mjestu, a prestaje prelaskom u više znanstveno zvanje ili njegovim oduzimanjem.

Postupak oduzimanja znanstvenog zvanja može pokrenuti znanstvena organizacija, matični odbor, područno vijeće, Nacionalno vijeće za znanost ili Odbor za etiku u slučaju:

 1. da se pojave činjenice i dokazi iz kojih proizlazi da u trenutku izbora u znanstveno zvanje pristupnik nije ispunjavao propisane uvjete za izbor
 2. da se utvrdi da znanstveni radovi na temelju kojih je znanstvenik izabran u znanstveno zvanje plagijat ili da su istraživanja na kojima se temelje krivotvorena
 3. teške povrede etičkog kodeksa

 • Izbor u znanstvena zvanja za znanstvenike koji nisu bili zaposleni u Republici Hrvatskoj
Ako je pristupnik koji se bira u znanstveno zvanje istraživač koji nije bio zaposlen u Republici Hrvatskoj, matični odbor može odobriti zahtjev za izbor u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika i znanstvenog savjetnika te znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju pristupniku koji nije bio prije izabran u znanstveno zvanje, ako iz prijave procijeni da zadovoljava istovjetne uvjete koji su prema propisima Republike Hrvatske potrebni za izbor u odgovarajuće zvanje odnosno da je bio izabran u odgovarajuće zvanje.
Postupak izbora u znanstvena zvanja

Postupak izbora u znanstveno zvanje može pokrenuti osoba koja smatra da ispunjava uvjete za izbor u određeno znanstveno zvanje i znanstvena organizacija s kojom pristupnik ima ugovor o radu. Zahtjev za izbor u znanstveno zvanje podnosi se znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela izbora u znanstvena zvanja s dokazima o ispunjavanju uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje.

Ako je osoba zaposlena u znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, ona je nadležna za provođenje dijela postupka, no Nacionalno vijeće za znanost na obrazloženi zahtjev osobe koja pokreće postupak izbora može odrediti i drugu ovlaštenu znanstvenu organizaciju.

Ako niti jedna znanstvena organizacija nije ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje u određenom znanstvenom ili interdisciplinarnom području znanosti, a niti jedno područno znanstveno vijeće nije ovlašteno za provođenje postupka, postupak izbora provodi Nacionalno vijeće za znanost.
Popis ustanova ovlaštenih za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja po znanstvenim poljima
Rokovi u postupku izbora

Ovlaštena znanstvena organizacija, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje, imenuje stručno povjerenstvo, koje se sastoji od najmanje tri člana u istom ili višem znanstvenom zvanju s obzirom na ono za koje se traži izbor. Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik znanstvene organizacije u kojoj je zaposlen pristupnik.

Stručno povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od imenovanja podnijeti izvješće o ispunjavanju uvjeta za izbor kojim predlaže da se pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje.

Ovlaštena znanstvena organizacija u roku od 30 dana daje mišljenje i prijedlog nadležnom matičnom odboru.

Matični odbor u roku od 60 dana potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog ovlaštene znanstvene organizacije.

Matični odbor u roku od 15 dana dostavlja odluku o izboru (pozitivnu ili negativnu) pristupniku i znanstvenoj organizaciji koja je provodila postupak izbora, a pozitivnu odluku o izboru u znanstveno zvanje dostavlja Ministarstvu radi upisa znanstvenog zvanja u Upisnik znanstvenika.

Rokovi u postupku izbora u znanstveno zvanje ne teku u razdobljima od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 20. prosinca do 7. siječnja.
Pravni lijek

Odluka matičnog odbora je konačna i predstavlja upravni akt.

Protiv odluke o izboru pristupnik nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor. U upravnom sporu ne može se donijeti odluka o izboru u znanstveno zvanje već samo ukinuti nezakonita odluka i odrediti ponovno provođenje postupka.