Upisnik znanstvenih organizacija

Upisnik znanstvenih organizacija

 • Zakonska i podzakonska regulativa
Ustroj i način vođenja Upisnika znanstvenih organizacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), postupak upisa i brisanja iz Upisnika, sadržaj obrasca za podnošenje zahtjeva za upis i obrasca za izvod iz Upisnika te druga pitanja značajna za upis propisani su Pravilnikom o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta.
 • Način vođenja Upisnika
Upisnik znanstvenih organizacija vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.
 • Tko pokreće postupak upisa u Upisnik?
Postupak upisa u Upisnik pokreće se zahtjevom za upis, koji Ministarstvu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje znanstvene organizacije ili druge pravne osobe.
Upis u Upisnik

Upis znanstvenih organizacija u Upisnik obavlja se na temelju dopusnice koja se izdaje podnositelju zahtjeva za upis, a kojom se:
 • utvrđuje da znanstvena organizacija ili druga pravna osoba, koja je podnijela zahtjev za upis, ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti i
 • kojom se odobrava upis u Upisnik.

Napomena: Dopusnica je konačan upravni akt protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Znanstvene organizacije ili druge pravne osobe upisuju obavljanje svoje djelatnosti u sudski registar temeljem dopusnice.

O odbijanju zahtjeva za upis u Upisnik ministrica znanosti i obrazovanja donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku te se protiv njega ne može podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

U Upisnik se upisuju podaci iz članka 3. Pravilnika.

Upis promjene podataka iz članka 3. Pravilnika provodi se na temelju zahtjeva za upis promjene podataka koji Ministarstvu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje znanstvene organizacije ili druge pravne osobe na obrascu za upis promjene podataka (koji je dio Pravilnika).

Znanstvena organizacija ili druga pravna osoba dužni su bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka koji se upisuju u Upisnik na obrascu za upis promjene podataka.
 
Zahtjev za upis u Upisnik

Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se na obrascu (koji je dio Pravilnika).

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti u jednom primjerku:
 • akt o osnivanju
 • statut
 • rješenje o upisu u sudski registar ustanova
 
Izvod iz Upisnika

Na pisano traženje Ministarstvo izdaje ovjereni izvod iz Upisnika.

Obrazac izvoda iz Upisnika može sadržavati podatke o:
 • matičnom broju upisa
 • nazivu i sjedištu znanstvene organizacije ili druge pravne osobe
 • vrsti ustanove koja je upisana
 • broju i datumu dopusnice
 • znanstvenim područjima i poljima u kojima se obavlja znanstvena djelatnost
 
Brisanje iz Upisnika

Ministarstvo provodi brisanje upisa znanstvene organizacije ili druge pravne osobe iz Upisnika na temelju:
 • odluke znanstvene organizacije ili druge pravne osobe o prestanku obavljanja znanstvene djelatnosti
 • rješenja o brisanju iz sudskog registra ustanova
 • rješenja o oduzimanju dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

O brisanju upisa iz Upisnika, u slučaju da znanstvena organizacija ili druga pravna osoba donese odluku o prestanku obavljanja znanstvene djelatnosti, ministar znanosti i obrazovanja donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku i protiv kojeg se ne može podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske.