Studentski smještaj

1. srpnja 2019.

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH), ministar znanosti i obrazovanja donosi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/19).

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u RH, a koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim ovim pravilnikom.

Smještaj u studentske domove dodjeljuje se na temelju provedenoga javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu smještaja u studentske domove i javni natječaj za dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku novu akademsku godinu.

Natječaj za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja provode Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, koja imenuju studentski centri u skladu sa svojim općim aktima.

Tekst natječaja za dodjelu smještaja i subvencija stanovanja objavljuje se na oglasnim pločama studentskih centara i na internetskoj stranici pojedinoga studentskog centra.

Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnim pločama studentskoga centra i na internetskim stranicama studentskoga centra.