Pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija

Uvjet za pružanje usluge na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija je da je osoba poslovno nastanjena u državi članici EU, državi potpisnici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj Konfederaciji.
Osoba koja u Republici Hrvatskoj namjerava pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije iz područja predškolskoga odgoja te odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi, o tome podnosi izjavu. Izjava se podnosi u obrascu. Obrazac zahtjeva možete preuzeti na poveznici.

Osoba koja pruža usluge na privremenoj i povremenoj osnovi upisuje se na Listu osoba koje povremeno i privremeno pružaju usluge obavljanjem regulirane profesije iz područja predškolskoga odgoja te odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj, a Listu vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prvo pružanje usluga

Uz izjavu, prije početka prvog pružanja usluga, prilažu se sljedeći dokumenti:
  1. dokaz o državljanstvu
  2. potvrda da davatelj izjave ima poslovni nastan u državi članici u svrhu obavljanja profesije i da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja profesije
  3. dokaz o završenom formalnom obrazovanju
  4. dokaz o stručnim kvalifikacijama (potvrda iz IMI sustava koju izdaje nadležno tijelo države članice, potvrda o stručnom iskustvu)
  5. dokaz o najmanje jednogodišnjem stručnom iskustvu tijekom prethodnih deset godina u državi poslovnog nastana (u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana)
  6. dokaz o nekažnjavanju
  7. ostala dokumentacija (ako je primjenjivo)

Navedeni dokumenti podnose se u ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.

Dodatne informacije o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi nalaze se na poveznici.

Godišnja obnova prijave

Dokumenti se podnose prije početka prvog pružanja usluga te ih nije potrebno dostavljati u postupku, odnosno uz izjavu o godišnjoj obnovi prijave, osim ako su se okolnosti bitno promijenile.

Pri svakom sljedećem davanju izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, davatelj je, uz izjavu obvezan priložiti dokaz o učestalosti i trajanju pružanja usluge tijekom prethodne godine u Republici Hrvatskoj.