Priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija


Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11).

Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu, odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
 
  • Nadležnosti u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija:
Priznavanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija i razdoblja ovog obrazovanja:

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Priznavanje radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Priznavanje osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.
Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

Priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja u RH (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) u nadležnosti je visokih učilišta.

Priznavanje u svrhu zapošljavanja u RH (stručno priznavanje) u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje, njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.
Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u RH

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 1. srpnja 2013. godine provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015) radi pristupa i bavljenja reguliranom profesijom u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U području predškolskoga odgoja u dječjim vrtićima te odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi i srednjoškolskoj ustanovi regulirane profesije su:

a) odgojitelj djece predškolske dobi
b) stručni suradnik u predškolskoj ustanovi: pedagog, psiholog, logoped
c) učitelj u osnovnoj školi: učitelj razredne, učitelj predmetne nastave
d) nastavnik u srednjoškolskoj ustanovi: nastavnik, strukovni učitelj, suradnik u nastavi i odgajatelj u učeničkom domu
e) stručni suradnik u školskoj ustanovi: pedagog, psiholog, knjižničar, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (logoped i socijalni pedagog).

Napomena:

Za radno mjesto vjeroučitelja nije potrebno zatražiti od Ministarstva znanosti i obrazovanja priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za rad u reguliranoj profesiji  jer vjeroučitelj treba ispunjavati uvjete sukladno sklopljenim ugovorima Vlade Republike Hrvatske s vjerskim zajednicama i odredbama članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te imati mandat nadležne vjerske zajednice kojim mu je verificirana dostatna osposobljenost za izvođenje nastave vjeronauka.

Zahtjev podnose osobe koje žele pravo na pristup reguliranoj profesiji, a koje su:

  • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji,
  • državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama,
  • državljanin trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

Za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je uz obrazac zahtjeva dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) dokaz o državljanstvu (domovnica, putovnica ili drugi odgovarajući dokument o državljanstvu - izvornik ili ovjerena preslika),

2) EU potvrda - potvrda matične države kojom se potvrđuje da je nositelj stručne kvalifikacije poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja navedene profesije

ili

potvrda matične države kojom se potvrđuje da nositelj stručne kvalifikacije koju je stekao u trećoj zemlji u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja profesije

ili

javnobilježnički ovjerena izjava da nositelj stručne kvalifikacije koju je stekao u trećoj zemlji na području matične države u kojoj je stekao inozemnu stručnu kvalifikaciju nikada nije radio u reguliranoj profesiji čije priznavanje zahtijeva.

3) dokaz o završenom formalnom obrazovanju (diploma ili uvjerenje preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija - izvornik ili ovjerena preslika),

4) dopunska isprava o studiju (diploma supplement preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija - izvornik ili ovjerena preslika) ili obrazovnom programu (ako je primjenjivo),

5) inozemni studijski program prema kojemu se podnositelj zahtjeva obrazovao (preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija koji ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, ali mora biti preveden na hrvatski jezik i latinično pismo),

6) dokaz o položenom stručnom ispitu u matičnoj državi, ako je primjenjivo (izvornik ili ovjerena preslika),

7) dokaz o stručnom iskustvu (ako je primjenjivo),

8) dokaz da podnositelj zahtjeva posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskoga jezika za pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije iz nadležnosti Ministarstva (preslika svjedodžbe iz koje je vidljivo da je kandidat tijekom formalnog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja učio hrvatski jezik
ili
potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika (najmanje B2 razina) - izvornik ili ovjerena preslika,

9) dokaz o nekažnjavanju (izvornik),

10) Za izdavanje rješenja iz područja odgoja i obrazovanja uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 140,00 kuna prema tarifnom broju 52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017, 37/2017, 129/2017), a u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016).

Na uplatnici je potrebno upisati sljedeće podatke:

IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5002-1222 - OIB UPLATITELJA


Dokumentacija pod rednim brojem 2., 3., 4., 6. i 7. podnosi se u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik ovlaštenoga sudskog tumača.

Cjelokupna gore navedena dokumentacija prilaže se i u neovjerenim preslikama radi potreba spisa predmeta.

U zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije treba se jasno i jednoznačno naznačiti u koju svrhu se traži priznavanje inozemne stručne kvalifikacije (navesti radno mjesto za koje se traži priznavanje inozemne stručne kvalifikacije).

VAŽNO

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Osobe kojima je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Osobe koje su svoje kvalifikacije stekle izvan Republike Hrvatske, a zapošljavaju se u sustavu odgoja i obrazovanja na radnom mjestu koje nije na popisu reguliranih profesija nisu dužne zatražiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije.

Zahtjev s potpunom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Uprava za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10000 Zagreb