Razvoj istraživanja u okviru EUSAIR-a potrebnih za suradnju u programu ESPON

Radi jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, člankom 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (EFEU), (Službeni list EU-a, C 115, 9. 5. 2008.), propisano je da Unija nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija te zaostalost regija ili otoka koji su u najnepovoljnijem položaju, u područjima zahvaćenim industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim teškoćama, kao i u najudaljenijim regijama, najsjevernijim regijama s niskom gustoćom naseljenosti te otocima, pograničnim i planinskim regijama.

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je Europska mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 28 država članica EU-a i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike, kao i ostalih sektorskih politika i programa s pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

Ova aktivnost osigurat će europski teritorijalni dokaz i novu dinamiku zapošljavanja u europskim zemljama i regijama. Istraživanje treba utvrditi teritorijalne uvjete i čimbenike koji pomažu u određivanju položaja novog zapošljavanja, posebno u sektoru "ekonomije znanja".

Pozivaju se zainteresirani dionici, znanstvenici i stručnjaci koji žele utjecati na europske procese o teritorijalnim pitanjima, a koji su uključeni u korištenje i izradu teritorijalnih podataka, da se jave na natječaje ESPON Programa teritorijalne suradnje u vezi s važnim temama za regije i gradove u sklopu makroregionalnih strategija, posebice Strategije Europske unije za Dunavsku regiju i Jadransko-jonsku regiju (u koje spada i Republika Hrvatska).

Programom ESPON 2020, a prema traženju dionika, financirat će se istraživanja i analize o europskome prostornom razvoju, izrađivati ciljane analize i tematski fokusirani dokumenti o specifičnim tematskim područjima, s tim da svih jedanaest tematskih ciljeva ESI (Europski strukturni i investicijski) fondova posjeduju teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za potporu iz Programa ESPON.

Javni natječaj za nabavu usluge izrade prvih sedam projekata za primijenjena istraživanja, o projektima, uvjetima natječaja, natječajnoj dokumentaciji te rokovima za preuzimanje i predaju iste možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za prostorni razvoj, koji obavlja ulogu nacionalne kontakt-točke. Uloga nacionalne kontakt-točke bit će suradnja s ESPON EGTC-om te povezivanje sa svim europskim donositeljima odluka, promocija transnacionalne suradnje na regionalnoj i lokalnoj razini, poticanje edukacije i uključivanje stručnjaka i ostalih u program ESPON.

ESPON 2020 u programskom razdoblju 2014. - 2020. financira se sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji u ukupnom financiranju sudjeluje s 41,38 milijuna eura te iz doprinosa država članica i partnerskih država od 7,3 milijuna eura.

Doprinos Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovome programa iznosi 223.327 eura za sedam godina.

ESPON program suradnje poziva znanstvenike i istraživače za podnošenje zahtjeva u sklopu prvog natječaja. Detaljne uvjete i vremenski okvir za prvi poziv za dostavu prijedloga mogu se naći u "Smjernicama" koje su dio "Obrasca za prijavu". Aplikacija Paket sastavni je dio objave poziva i može se preuzeti s internetske stranice programa ESPON.