Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Rok: 30. rujna 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-01/22-01/00375
URBROJ: 533-06-22-0001
 
Zagreb, 13. srpnja 2022.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje 
 
Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.
 
Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima. 
 
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:
 
 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike 
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.
 
Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2022./2023. 
 
Ministarstvo planira na temelju ovog poziva najboljim projektima dodijeliti 3.400.000,00 kn za projekte osnovnih škola i srednjih škola te učeničkih domova. 
 
Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno. 
 
Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 
 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti 
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma 
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).
 
Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:
 
 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka 
 • škola čiji zatraženi iznos za financiranje prelazi 30.000,00 kn 
 • škola koje nisu dostavile obvezno izvješće o provedenom programu izvannastavnih aktivnosti financiranih u 2020. i 2021. godini.
 
Nakon završetka provedbe projekta, škole/učenički domovi Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava. 
 
Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola/učenički dom je dužna/dužan o tome obavijestiti Ministarstvo.
 
Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine. 
 
Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola/učeničkih domova kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu.  
 
Obavijest o rezultatima poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr).
 
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: izvannastavne@mzo.hr.
 
Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja 
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
s naznakom „POZIV - IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI“
 
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb