Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Rok: 10. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 602-01/21-01/00567
URBROJ: 533-06-21-0001
Zagreb, 15. srpnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
 • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2021./2022.

Svaka škola/učenički dom može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka
 • škola koje nisu dostavile obvezno izvješće o provedenom programu izvannastavnih aktivnosti financiranih u 2020. godini.

Nakon završetka provedbe projekta, škole/učenički domovi Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.

Ako se odobreni projekt odgodi ili otkaže, škola/učenički dom je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2021. godine.

Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će projekte škola/učeničkih domova kojima će odlukom ministra prof. dr. sc. Radovana Fuchsa biti dodijeljena financijska sredstva za njihovu provedbu. 

Obavijest o rezultatima poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr).

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti elektronički na adresu: izvannastavne@mzo.hr.

Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama

s naznakom „POZIV – IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI“

Donje Svetice 38
10 000 Zagreb