Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Rok: 20. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00005
URBROJ: 533-02-19-0001
Zagreb, 6. rujna 2019.

Na temelju članka 61. stavaka 11. i 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 73/19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta

1. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (4.1.1.1.2.)

 • 2 izvršitelja, za potrebe projekta „Programsko financiranje visokih učilišta“

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta

2. radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (4.1.1.1.3.)

 • 1 izvršitelj, za potrebe projekta „Programsko financiranje visokih učilišta“

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima

3. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (4.1.2.1.3.)

 • 1 izvršitelj, za potrebe projekta „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)“

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja

4. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (4.2.1.1.4.)

 • ukupno 3 izvršitelja, od čega;

1 izvršitelj, za potrebe projektaSocijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja (Social and International Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning – SIDERAL
1 izvršitelj, za potrebe projekta Djelotvorno partnerstvo za unaprjeđenje priznavanja (Effective partnership for enhanced recognition – EPER)
1 izvršitelj, za potrebe podrške radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“, Europski socijalni fond 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike

5. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (6.2.1.2.)

 • ukupno 6 izvršitelja, od čega:

1 izvršitelj, za potrebe projekta „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR I)
5 izvršitelja, za potrebe projekta „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR II)

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike

6. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, (6.2.1.3.)

 • ukupno 16 izvršitelja, od čega:

1 izvršitelj, za potrebe projekta „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR I)“
15 izvršitelja,
za potrebe projekta „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme (CKR II)“

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit


Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja

7. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, (6.2.2.4.)

 • 1 izvršitelj, za potrebe projekta „Informatizacija i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta – NISUOP“

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • napredno znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit
 • potpisana izjava o čuvanju tajnosti osobnih podataka iz elektroničkih baza podataka iz nadležnosti Uprave


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Državni službenici primaju se u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku diplome,
 4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 5. dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika i to: presliku indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski ili njemački jezik ili presliku potvrde škole stranih jezika,
 6. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat koji je položio državni stručni ispit).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja izabran/a za prijam na radno mjesto pod rednim brojem 7., prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme, biti će dužan/a potpisati izjavu o čuvanju tajnosti osobnih podataka iz elektroničkih baza podataka iz nadležnosti Uprave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno u pisarnici ili poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.gov.hr.

Kandidati/kinje koji/e se natječu za više radnih mjesta dužni/e su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/jela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku oglasa, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za intervju, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.gov.hr

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo na prednost kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu mora se u prijavi pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovimaa njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nakon izbora kandidata/kinje, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebne dokaze.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, www.mzo.gov.hr. istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.gov.hr koje je raspisalo oglas. Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak