Odluka o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00036
URBROJ: 533-07-22-0009
 
Zagreb, 27. travnja 2022.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (KLASA:016-01/22-01/00036, URBROJ: 533-07-22-0001 od 4. veljače 2022.), provedenog Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (KLASA: 016-01/22-01/00036, URBROJ: 533-07-22-0002 od 11. veljače 2022. godine) te Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2022. godini imenovanog Odlukom ministra (KLASA: 016-01/22-01/00006, URBROJ:533-07-22-0002, 10.siječnja 2022.) od 20. travnja 2022. godine, ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini
 
I.
 
Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene prijavljenih programa, predložilo je sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 454.000,00 kuna (slovima: četiristopedesetčetiritisućekuna).
 
II.
 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama/ustanovama za provedbu posebnih programa kako slijedi:
 
Redni broj Prijavitelj Naziv programa Odobreni iznos u kunama
1. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA,
Vukovar

Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu
 
10.000,00

Studijsko putovanje - Jugozapadna Srbija
 
25.000,00

Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama
 
6.000,00
2. PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH, Osijek 
Puskas Ferenc sportsko natjecanje između mađarskih škola u Republici Hrvatskoj
 
6.000,00

Natjecanje u poznavanju mađarskog jezika za učenike srednje i osnovne škole
 
2.000,00
3. SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ "KALI SARA", Zagreb
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu /Samudaripen/
 
20.000,00

Zbornik Svjetskog dana romskog jezika 2022
 
15.000,00

Svjetski dan Roma
 
20.000,00

Svjetski dan romskog jezika
 
20.000,00
4. ROMSKI RESURSNI CENTAR,
Darda

Romi koji su obilježili svijet
 
4.000,00
5. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO "PROSVJETA", Zagreb
Lutam Sremom tražeći Branka i Zmaja
 
7.000,00

Crtam, pišem, stvaram
 
7.000,00

Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C
 
20.000,00

Dječji časopis Bijela pčela
 
10.000,00
6. UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar
Knjiga
"Učimo jezik, čuvamo tradiciju"

 
15.000,00

Natjecanje u ukrajinskim kozačkim igrama
 
6.000,00
7. SAVEZ ČEHA U RH,
Daruvar

Naše jaro - natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu
 
6.000,00

Natjecanje u čitanju naglas
 
2.000,00

Terenska nastava - jezični kamp za učenike 5. razreda čeških OŠ
 
10.000,00

Terenska nastava - jezični kamp za učenike 6. razreda čeških OŠ po modelu A
 
10.000,00

Terenska nastava - jezični kamp za učenike 8. razreda čeških OŠ po modelu A
 
10.000,00

Seminar svih odgojno obrazovnih radnika češke nacionalne manjine u Češkoj Republici
 
20.000,00
8. NIU JEDNOTA,
Daruvar

Časopis za djecu "Dječji kutić"
 
10.000,00
9. OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, Vukovar
Natjecanje učenika od 5. do 8. razreda iz dodatnih sadržaja nacionalne grupe predmeta (srpski jezik, likovna kultura, glazbena kultura, povijest i geografija)
 
7.000,00
10. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE, Našice
Literarno-recitatorsko-dramska smotra Slovenčina moja
 
10.000,00

Zbirka pjesama i proze učenika osnovnih i srednjih škola, odjeljenja na slovačkom jeziku Kvapky XVII
 
7.000,00
11. SAVEZ RUSINA RH,
Vukovar

Dan Rusina u RH
 
18.000,00
12. KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA NJEMAČKO-AUSTRIJSKE NACIONALNE MANJINE KUD "KRANZ"
Austrijanci: plešemo i pjevamo
 
5.000,00
13. UDRUGA RUMUNJA U RH, Zagreb
"Dani rumunjske kulture u Hrvatskoj" ili
"Rumunjska kulturna baština u budućnosti"

 
10.000,00
14. SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA
Chi vuol essere milionario?
(SMSI Fiume edition)

 
6.000,00

Stručno usavršavanje BIUNED 2022
 
10.000,00
15. UDRUGA "BREZA",
Krnjak

"Tragovima korijena" - putevima Zrinskih
 
9.000,00
16. OSNOVNA ŠKOLA
LASLOVO

Njegovanje mađarskog jezika i kulture
 
10.000,00
17. MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ILINDEN,
Rijeka

Dan Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj 2022.
 
15.000,00

Dani makedonske kulture 2022.
 
10.000,00
18. KULTURNO -UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA",
Vukovar

"Festival lijepe riječi
Vukovar 2022."

 
11.000,00
19. UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA
SIRAČ

Dan Republike Austrije
 
13.000,00

Dan njemačkog jedinstva
 
13.000,00
20. SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U RH,
Rijeka

Stručna radionica za učitelje
slovenskog jezika i kulture u Hrvatskoj

 
8.000,00

Ljetni kamp slovenskog jezika
 

10.000,00

Muca Copatarica u Hrvatskoj
 
6.000,00

Obilježavanje 30. obljetnice
Saveza slovenskih kulturnih društava u Hrvatskoj

 
15.000,00

Ukupno
 
454.000,00
 
 
III.
 
Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (NN, br. 140/21), Razdjel 080  – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost A577137 – Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811 i 3661.
 
IV.
 
Sa svakim od korisnika odobrenih financijskih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se utvrditi način i rokovi dostavljanja izvješća o provedbi posebnog programa. Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti izvješće. Svako odstupanje od proračunskih troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava. U slučaju da korisnici ne utroše sredstva, nenamjenski ih koriste ili ne provedu posebni program bit će dužni financijska sredstva vratiti u državni proračun.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
10.000,00