Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine

Rok: 20. travnja 2022.

Na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisanog 8. srpnja 1994. godine, Protokola 16. zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisanog 10. travnja 2018. godine te Aneksa Protokola 16. zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisanog dopisnim putem 20. ožujka 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje
 
NATJEČAJ
za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine
 
Uvjeti prijave
 
Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz svih znanstvenih područja.
 
Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama. 
 
Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. 
 
Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2024. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).
 
Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:
 
  • doktorat znanosti;
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.
 
Minimalan broj suradnika s hrvatske strane (bez voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).
 
Prijave projekata na obje strane moraju, među ostalim suradnicima, uključivati također doktorske studente ili istraživače do pet godina nakon obrane doktorata (istraživači na početku karijere).
 
Prednost pri izboru imat će prijave projekata čiji voditelji nisu imali odobrene projekte u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u posljednja dva natječaja (2018. - 2019. i 2020. – 2021.). 
 
Financijske odredbe
 
Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica. 
 
Maksimalni ukupni odobreni iznos za pojedini projekt s hrvatske strane je 1.000 eura godišnje  u nacionalnoj valuti.
 
Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a  uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.
 
Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-slovensko povjerenstvo.
 
Način prijave 
 
Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a slovenski voditelj projekta prijavu podnosi Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane, neće se razmatrati. 
 
Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.
 
Prijava na natječaj treba sadržavati:
 
  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
  • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
  • životopise svih hrvatskih i svih slovenskih sudionika na projektu u Europass formatu;
  • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i slovenskih sudionika na projektu);
  • kratki opis partnerske ustanove u Republici Sloveniji;
  • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
  • pismo o prihvaćanju projekta (HrZZ, EU fondovi/programi, projekti matične ustanove) kao dokaz temeljnog financiranja;
  • suglasnost voditelja za suradnike na aktivnim projektima.

Slovenski partneri svoje prijave za zajedničke projekte u natječajnome roku šalju Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na mrežnoj stranici Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (www.arrs.si).
Osoba za kontakt na slovenskoj strani je Fani Rožič Novak: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 20. travnja 2022. godine na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje (Natječaj za hrvatsko-slovenske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr.