Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje između Hrvatske i Austrije za 2024. - 2025.

Rok: 26. svibnja 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju program na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata. Također se želi omogućiti znanstvenicima suradnja u međunarodnom okruženju i razvoj znanstvenih karijera, osobito mladih znanstvenika i znanstvenica.
 
Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane visokoškolski nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.
 
Prijedlozi projekata koji uključuju poslijediplomske/doktorske studente, mlade znanstvenike i znanstvenice, posebno će se vrednovati.
 
U sklopu ovoga programa moguća je potpora samo novim međunarodnim partnerstvima. Prijedlozi projekata koji predstavljaju nastavak suradnje s istim partnerima neće se uzeti u obzir ako su već dobili potporu u sklopu ovoga programa.
 
Preduvjet za prijavu je zajednički definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta suradnje mora biti osigurano na obje strane.
 
Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove.
 
Sve prijave moraju biti podnesene objema stranama: hrvatski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, austrijski voditelj projekta prijavu podnosi Austrijskoj agenciji za međunarodnu suradnju u području obrazovanja i istraživanja.
 
Moguće je prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja bez ograničenja.
 
Trajanje projekata: dvije godine (1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2025.)
 
Datum do kojega se podnose prijave: 26. svibnja 2023. godine
 
Financijske odredbe
 
Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Zemlja pošiljateljica pokriva troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače. Maksimalni ukupni odobreni iznos za projekt s hrvatske strane je 7.000,00 eura za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine, 3.500,00 eura godišnje). Od toga se može tražiti do 500,00 eura u prvoj godini za pokriće materijalnih troškova provođenja projekta u opravdanim slučajevima (navesti u obrascu).
 
Uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe. Nakon podnesenog izvješća za prvu godinu projekta moguće je naknadno zatražiti do 500,00 eura za materijalne troškove u drugoj godini projekta.
 
Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-austrijsko povjerenstvo na temelju provedenih evaluacija u obje države.
 
Odabir projekata i evaluacijski kriteriji
 
Evaluaciju prijedloga projekata obavit će stručnjaci s hrvatske i austrijske strane, polazeći od sljedećih kriterija:
 
 • znanstvena relevantnost istraživanja;
 • primjerenost prikazane znanstvene metode;
 • kvalificiranost podnositelja projekta i suradnika s hrvatske strane;
 • važnost i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licencije itd. ili za nove znanstvene spoznaje);
 • mogućnost nastavka suradnje u sklopu programa EU-a ili drugih multilateralnih programa;
 • sudjelovanje mladih znanstvenika (do 35 godina) s hrvatske strane;
 • sudjelovanje znanstvenica kao suradnica ili voditeljica projekata s hrvatske strane.
 
Rezultati će biti objavljeni nakon provedene evaluacije i usuglašavanja s austrijskom stranom (u prosincu 2023. godine).
 
Izvješćivanje
 
Hrvatski znanstvenici dužni su dostaviti godišnja financijska i stručna izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja dinamikom propisanom s hrvatske strane. Nakon završetka projekta potrebno je u roku od tri mjeseca (kraj ožujka 2026.) dostaviti zajedničko završno izvješće o radu na projektu.
 
Prijava na natječaj
 
Za svaki projekt na hrvatskoj i austrijskoj strani moraju biti imenovani voditelji projekta koji podnose prijavu nadležnim uredima u Hrvatskoj i Austriji u skladu s propisanim uvjetima i na određenim prijavnim obrascima. Prijave podnesene samo jednoj strani neće se razmatrati.
 
Na austrijskoj strani prijava se podnosi online na engleskome jeziku. Na hrvatskoj strani prijava se podnosi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Hrvatski obrazac moguće je ispuniti na engleskome jeziku. Ispunjeni i potpisani obrasci s priloženim dokumentima šalju se poštom u jednom primjerku na navedenu adresu. Skenirane prijave u PDF-formatu šalju se e-poštom na adresu: marija.crnic@mzo.hr.
 
Uz ispunjene obrasce, prijavi se prilažu sljedeći dokumenti koji također mogu biti na engleskome jeziku:
 
 • opis projekta, uključujući metodološki dio (3 - 5 stranica);
 • životopisi hrvatskih sudionika u projektu;
 • popis relevantnih radova objavljenih u posljednje dvije godine na hrvatskoj strani;
 • kratki opis partnerske ustanove u Austriji;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
 • izgledi za buduću suradnju;
 • pismo o prihvaćanju projekta (HrZZ, EU fondovi/programi) ili potvrda matične ustanove kao dokaz financiranja;
 • suglasnost voditelja za suradnike na aktivnim projektima.
 
Podaci za kontakt u Hrvatskoj:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Marija Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4594 353
e-pošta: marija.crnic@mzo.hr
web: mzo.gov.hr
 
Podaci za kontakt u Austriji:
 
OeAD - Austria’s Agency for Education and Internationalisation
Isabella Scheibelreiter
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel.: +43 (0)1/ 53408-472
E-mail: wtz@oead.at
Web: www.oead.at/wtz