Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Rok: 1. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/19-01/00058
URBROJ: 533-09-19-0002

Zagreb, 26. veljače 2019.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini (KLASA: 016-01/19-01/00058; URBROJ: 533-09-19-0001 od 19. veljače 2019.), a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Predmet Javnoga poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

a) Stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
b) Održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja  učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama;
c) Natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično);
d) Manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine;
e) Tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvati više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa.

Za svaki posebni program koji se prijavljuje potrebno je ispuniti obrazac za prijavu (Obrazac 1) s naznakom kojoj grupi pripada prijavljeni posebni program.

II. Prihvatljivi prijavitelji

Sve zainteresirane udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na: odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili tisak knjiga, časopisa i brošura vezanih uz tematiku nacionalnih manjina.

Prijavitelj prihvatljivost dokazuje na sljedeći način:

a) Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu u području aktivnosti u kojem prijavljuju program, a program je u skladu s ciljevima i zadaćama osnivanja udruge i njezinim aktivnostima, što je utvrđeno statutom udruge; ili ustanova je upisana u sudski registar ustanova Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu u području aktivnosti u kojem prijavljuju program, a program je u skladu s ciljevima i zadaćama osnivanja ustanove i njezinim aktivnostima, što je utvrđeno statutom ustanove (dostaviti izvadak iz registra udruga u Republici Hrvatskoj ili sudskog registra ne starije od tri mjeseca koji dokazuje navedeno).
b)Preslika važećega statuta udruge/ustanove na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama ili Zakonom o ustanovama (dostaviti preslike važećeg statuta prijavitelja na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela).
c)Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
d)Udruga/ustanova je pravodobno i u cjelini ispunila sve obveze prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o dodjeli sredstava za provedbu programa/projekata (Ministarstvo znanosti i obrazovanja će to provjeriti u svojoj evidenciji).
e)Protiv odgovorne osobe prijavitelja (udruge/ustanove) ne vodi se kazneni postupak.
f)Udruga/ustanova je podmirila sve doprinose te platila porez.
g)Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanoga računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu ili za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu (dokaz o pozitivnom poslovanju prijavitelja).

III. Ukupno raspoloživa sredstva za programe

Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, Konto 3811 – Tekuće donacije, u ukupnome iznosu do 280.000,00 kuna.

Vrijednost Javnoga poziva od ukupno 280.000,00 kuna je indikativna vrijednost Javnoga poziva.

Ukupna vrijednost Javnoga poziva podijeljena je na indikativne vrijednosti prema predviđenim grupama i to kako slijedi:

Grupa a) iznosi 100.000,00 kuna

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 25.000,00 kuna.

Grupa b) iznosi 50.000,00 kuna

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 12.500,00 kuna.

Grupa c) iznosi 20.000,00 kuna

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 7.000,00 kuna.

Grupa d) iznosi 60.000,00 kuna

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je 20.000,00 kuna.

Grupa e) iznosi 50.000,00 kuna.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom posebnom programu u okviru ove Grupe je  15.000,00 kuna.

Ako se ne ugovore sva raspoloživa sredstva namijenjena za pojedinu Grupu, sredstva se mogu preraspodijeliti na Grupu za koju postoji potreba za dodatnim sredstvima. Prenamjena sredstava radi se na temelju prijedloga Povjerenstva za raspodjelu sredstava. Ministarstvo znanosti i obrazovanja zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovoga Javnog poziva.

IV. Prihvatljivi troškovi po programima

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe a):

• Usluga prijevoza za učitelje i nastavnike
• Prehrana za učitelje i nastavnike
• Smještaj za učitelje i nastavnike
• Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe b):

• Usluge prijevoza za učenike
• Prehrana za učenike
• Smještaj za učenike
• Najam prostora.

Prihvatljive troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe c):

• Usluga prijevoza za učenike
• Prehrana učenika
• Nagrade za učenike
• Najam prostora.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe d):
 
• Izrada i tiskanje brošure
• Izrada i tiskanje pozivnica
• Prehrana.

Prihvatljivi troškovi koji se mogu financirati u sklopu Grupe e):

• Troškovi pripreme i tiska.

Trošak najma prostora /u Grupama a), b) i c)/ prihvatljiv je samo u slučaju kada se prostor ne nalazi u vlasništvu prijavitelja.

Troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi smatrat će se neprihvatljivim troškovima.

Svi troškovi koji su nastali moraju biti plaćani najkasnije 15 dana od dana završetka programa.

Navedeni troškovi bit će financirani ili sufinancirani ovisno o raspoloživosti sredstava i njihovoj opravdanosti.

Sve aktivnosti po prijavi mogle su najranije započeti s danom 1. siječnja 2019. godine, a moraju završiti najkasnije s danom 31. prosinca 2019. godine.

Nije dopušteno „dvostruko financiranje”. Dvostruko financiranje se definira kao podnošenje prijave za istu stavku izdatka (odnosno specifični trošak) različitim izvorima financiranja kako bi se od svih ostvarila financijska potpora.

U slučaju da se ustanovi dvostruko financiranje specifičnih troškova u programu, prijavitelj će morati vratiti sredstva za koje je utvrđeno dvostruko financiranje.

Nije moguće povećavati maksimalni iznos dodijeljenih sredstava.

V. Način prijave programa

Popis obvezne dokumentacije:

• Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu (Obrazac 1);
• Dokaz da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske;
• Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja ili Izvadak iz Sudskoga registra ustanova Republike Hrvatske (ili preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja;
• Preslika važećega statuta udruge na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama ili preslika važećega statuta ustanove na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o ustanovama;
• Uvjerenja o nekažnjavanju (koja nisu starija od 60 kalendarskih dana od dana objave Javnoga poziva) odgovorne osobe udruge/ustanove koja ima ovlast s Ministarstvom potpisati ugovor o financijskoj potpori, kao i voditelja programa;
• Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni  novčanoga računovodstvenog načela usvojena od zakonskoga zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu ili za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu (pozitivno poslovanje prijavitelja);
• Dokaz Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez (dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave Javnoga poziva).

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prijave na Javni poziv podnose se do 1. travnja 2019. godine. Prijavitelji mogu podnositi prijave isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od datuma objave na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.hr) do definiranoga roka ovim Javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava evidentiran je datumom otpreme (poštanski pečat) ili datumom potvrde o dostavi na sljedeću poštansku adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
.

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini – JAVNI POZIV - NE OTVARATI

U slučaju osobne dostave rok za primanje prijava je do 16.00 sati svakoga radnog dana, evidentiran potpisanom potvrdom o primitku s naznačenim datumom i točnim vremenom zaprimanja.

Pitanja vezana za ovaj javni poziv mogu biti upućena elektroničkom poštom najkasnije dva radna dana do isteka roka za podnošenje prijava na navedenu adresu, uz jasnu naznaku naziva Javnoga poziva:

E-mail adresa: nacionalne-manjine@mzo.hr   

Odgovor na pojedine upite u najkraćemu mogućem roku bit će poslani izravno na adresu onih koji su pitanja postavili.

MZO nema obvezu davanja dodatnih objašnjenja nakon navedenoga roka.

U interesu jednakog tretmana prijedloga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja, programa i troškova.

Prijava podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neće se razmatrati. Prijava se izrađuje na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu. Sva dokumentacija tražena u sklopu Poziva mora biti na hrvatskome jeziku ili prevedena na hrvatski jezik.

Dokumentacija koja zahtijeva potpis Prijavitelja mora biti u izvorniku, ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Prijava se podnosi u jednom (1) izvorniku na formatu A4 u jednom zatvorenom paketu/omotnici, uvezana u neraskidivu cjelinu.

Prijave pristigle elektroničkom poštom i u elektroničkome obliku neće se uzeti u razmatranje.

VI. Procjena prijavljenih programa

Ministrica znanosti i obrazovanja osnovala je Povjerenstvo za otvaranje i provjeru propisanih uvjeta prijave na Javni poziv.

Povjerenstvo čine zaposlenici Ministarstva koji su upoznati s ciljevima Javnoga poziva te uvjetima koji moraju biti zadovoljeni.

Povjerenstvo otvara prijave i pregledava ispunjavaju li svi pristigli programi uvjete sukladno objavljenome Javnom pozivu.

Povjerenstvo ima pravo zatražiti od prijavitelja dodatna objašnjenja ili informacije uz dostavljene prijave, a prijavitelju će se osigurati razmjeran rok za dostavu traženoga.

Ako prijavitelj ne dostavi u zadanome roku zatražena dodatna objašnjenja ili informacije na zahtjev Ministarstva, prijava se neće razmatrati.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava, kao i eventualnih dodatnih objašnjenja ili informacija, Povjerenstvo izrađuje popis svih prijavitelja čije su prijave zadovoljile propisane uvjete i vrši procjenu kvalitete programa.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave, prijaviteljima nije dopušteno ispravljanje prijave ili dopunjavanje obveznih dokumenata propisanih u Javnome pozivu, osim u slučaju da to zatraži MZO.

Istodobno se popisuju svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete Javnoga poziva.
 
Prilikom procjene prijavljenih programa Povjerenstvo će razmatrati sljedeće kriterije:

• iskustvo prihvatljivog prijavitelja vezano uz program koji je prijavio,
• cjelovitost prijavljenog programa (opis programa i proračun programa),
• prijavljeni program je u skladu s Grupom na koju je prijavljen,
• broj i struktura korisnika programa.

Ministrica znanosti i obrazovanja donosi konačnu odluku o financiranju na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.

Povjerenstvo razmatra kvalitetu programa, kao i predložene iznose za sufinanciranje programa te na kraju priprema prijedlog Odluke o dodjeli sredstava udrugama/ustanovama nacionalnih manjina koje provode posebne programe za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (https://www.mzo.hr).

Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, udrugama/ustanovama kojima nisu dodijeljena sredstva Ministarstvo će u roku od trideset (30) kalendarskih dana od dana objave Odluke dostaviti obavijest o razlozima neprihvaćanja njihova programa.

Korisnik financijskih sredstava dodijeljenih prema Javnome pozivu za odabrani program zaključuje s Ministarstvom ugovor o financiranju/sufinanciranju programa najkasnije u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon objave rezultata Javnoga poziva na mrežnoj stranici Ministarstva.

Za svaki prijavljeni i prihvaćeni posebni program sklopiti će se zaseban ugovor.

VII. Podnošenje prigovora

Prijavitelj može uputiti prigovor na zaprimljenu odluku/obavijest u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana njezina zaprimanja.

O prigovoru odlučuje ministrica znanosti i obrazovanja u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od zaprimanja prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu Javnoga poziva.

Pisani prigovori dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

s naznakom „PRIGOVOR – JAVNI POZIV – POSEBNI OBLICI PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019. GODINI – NE OTVARATI“

VIII. Indikativni kalendar Javnoga poziva

Faze Javnoga poziva 2019.
Objava Javnoga poziva 28. veljače
Rok za slanje prijava na Javni poziv 1. travnja
Rok za slanje pitanja vezanih uz Javni poziv 28. ožujka
Rok za provjeru formalnih uvjeta Javnoga poziva 2. svibnja
Rok za objavu odluke o dodjeli sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima 30. svibnja
Rok za sklapanje ugovora 28. lipnja

Navedeni termini su okvirni te Ministarstvo znanosti i obrazovanja zadržava pravo na promjenu.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak