Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020.

Rok: 13. travnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 016-01/20-01/00042
URBROJ: 533-09-20-0002

Zagreb, 21. veljače 2020.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020.  (KLASA: 016-01/20-01/00042, URBROJ: 533-09-20-0001, od 28. siječnja 2020. godine), a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, broj 117/19) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole)
za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
u školskoj godini 2019./2020.

I. Predmet Javnoga poziva

Predmet ovoga Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, broj: 117/19), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, konto 3811 u ukupnome iznosu do 890.000,00 kuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2020. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, putno osiguranje, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 1.300,00 kuna po učeniku.

II. Prihvatljivi prijavitelji

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19.) i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Kako se može ostvariti financiranje programa i tko ima pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv podnijeti jednu (1) prijavu.

III. Rokovi i način prijave programa

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva.
Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 45 dana od dana objave Javnoga poziva, zaključno s 13. travnjem 2020. godine. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi, a koji ne može biti kasniji od 13. travnja 2020. godine. Ako se prijava dostavlja osobno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, mora biti dostavljena najkasnije do 13. travnja 2020. godine do kraja radnog vremena pisarnice (16.00 sati), a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijma pošiljke.
Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr).
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučenom poštom, preko dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenome uredu) na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

 

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja uz napomenu:

Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole)
za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020.
– JAVNI POZIV - NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: nacionalne-manjine@mzo.hr, najkasnije do dva radna dana prije isteka Javnoga poziva.

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirana informativna radionica 12. ožujka 2020. godine u 10.00 sati, koja će se održati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Prijave na informativnu radionicu potrebno je dostaviti najkasnije do 11. ožujka 2020. godine na e-mail adresu: nacionalne-manjine@mzo.hr.
                                                                                                   
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak