Javni poziv za predlaganje kandidata za osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Rok: 15. siječnja 2021.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za osam članova Nacionalnog vijeća
za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj


I. Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17) - u daljnjem tekstu: Zakon, Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

II. Nacionalno vijeće ima predsjednika i šesnaest članova, od kojih su četiri znanstvena savjetnika u trajnom zvanju zaposlena u znanstvenim institutima, sedam redovitih profesora u trajnom zvanju, dva profesora visoke škole te dvije osobe iz područja gospodarstva i dvije osobe iz poduzetništva. U radu Nacionalnog vijeća sudjeluje i predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju bez prava odlučivanja. Članovi Nacionalnog vijeća u zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju te redovitog profesora u trajnom zvanju biraju se iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove iz više znanstvenih polja. Članove Nacionalnog vijeća koji su profesori visoke škole predlaže Vijeće veleučilišta i visokih škola. Državni dužnosnici te čelnici znanstvenih organizacija, visokih učilišta i članovi drugih najviših stručnih tijela koja se brinu za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja ne mogu biti članovi Nacionalnog vijeća.

III. Kandidate za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja. Sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Zakona, ovlašteni predlagatelji su znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Vijeće veleučilišta i visokih škola, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, sindikati u znanosti te znanstvenici i članovi akademske zajednice.

IV. Predsjednika i članove Nacionalnog vijeća sukladno članku 11. Zakona, imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, vodeći računa o zastupljenosti predstavnika iz područja znanosti i umjetnosti te regija i o zastupljenosti znanstvenika iz gospodarstva. Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po osam članova Nacionalnog vijeća. Predsjednika Nacionalnog vijeća Hrvatski sabor imenuje svake četiri godine.

V. Prijedlozi kandidata za osam članova Nacionalnog vijeća, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ovoga Poziva, podnose se u pisanom obliku, do 15. siječnja 2021. godine, na sljedeću adresu:


MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

s naznakom „Prijedlog kandidata za osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj“