Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore

Rok: 10. siječnja 2023.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore

I. Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine, br. 57/22) - u daljnjem tekstu: Zakon, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv u svrhu predlaganja kandidata za članove Povjerenstva za prigovore.

II. Povjerenstvo za prigovore stručno je tijelo Hrvatske zaklade za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada) koje sukladno članku 12. stavku 1. Zakona razmatra prigovore zbog sukoba interesa ili administrativnih, odnosno postupovnih pogrešaka na odluke Upravnog odbora Zaklade o financiranju znanstvenih projekata.

III. Članovi Povjerenstva za prigovore biraju se iz redova znanstvenika na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom izboru odnosno sveučilišnih nastavnika na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom izboru te s iskustvom u vođenju znanstvenih projekata i vrednovanju projektnih prijedloga.

IV. Povjerenstvo za prigovore ima pet članova koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, a na temelju javnog poziva koji objavljuje ministarstvo nadležno za znanost, na razdoblje od četiri godine.

V. Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva za prigovore, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke III. ovoga Poziva, podnose se u pisanom obliku, do 10. siječnja 2023. godine, na sljedeću adresu:


MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
10000 Zagreb, Donje Svetice 38

s naznakom "Prijedlog kandidata za članove Povjerenstva za prigovore"