Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019.

Rok: 19. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 061-01/18-02/00029
URBROJ: 533-06-18-0001

Zagreb, 27. studenoga 2018.

Na temelju točke III. Odluke o Godišnjoj nagradi „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja (KLASA: 061-01/13-02/00032, URBROJ: 533-01-13-0001 od 30. listopada 2013. godine), (u daljnjem tekstu Odluka), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za
školsku godinu 2018./2019.

I.

Predmet javnog poziva je dodjela Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019. (u daljnjem tekstu: Nagrada) za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanoga i nenasilnoga ponašanja te pozitivnog odnosa među učenicima i odraslim osobama.

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku/jednoj učenici osnovne i jednom učeniku/jednoj učenici srednje škole.

Škola koju pohađa i/ili učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik/nagrađena učenica dobiva posebno priznanje.

Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku/učenici osnovne i jednom učeniku/učenici srednje škole.

II.

Pozivaju se sve osnovne i srednje škole te učenički domovi da dostave prijedloge za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2018./2019.

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti:

 1. Osobne podatke predloženog učenika/predložene učenice i podatke o školi/učeničkom domu (ime i prezime, razred koji pohađa, naziv i adresu škole koju pohađa odnosno naziv i adresu učeničkog doma u kojem je smješten/smještena)
 2. Podatke o predlagatelju (naziv i adresa ustanove, odgovorne osobe, podatke o tijelu koje je donijelo odluke – vijeće učenika, razredno ili učiteljsko/nastavničko vijeće)
 3. Obrazloženje prijedloga u kojem, među ostalim, treba navesti ispunjava li i na koji način predloženi učenik/predložena učenica sljedeće kriterije:
 • pomaže nastavnicima u osvješćivanju drugih učenika/učenica kako treba težiti školi i društvu bez nasilja
 • pokazuje osobnim primjerom i druge potiče na pozitivno, nenasilno i tolerantno ponašanje
 • potiče i održava zdrave odnose u razredu/pozitivnu komunikaciju i socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi
 • pomaže drugim učenicima/učenicama
 • ophodi se prema vršnjacima i odraslima s poštovanjem i ljubaznošću
 • sprječava konflikte, sudjeluje u rješavanju sukoba i potiče druge na nenasilno rješavanje sukoba
 • pomaže žrtvama nasilja, brani slabije
 • potiče i podržava svoje kolege u pozitivnim i humanim idejama
 • prihvaća različite obveze prema drugim učenicima ili odraslim osobama koje savjesno i odgovorno izvršava
 • organizira i sudjeluje u humanitarnim akcijama
 • sudjeluje s drugim učenicima i učiteljima u projektima prevencije nasilja, u organizaciji mirovnih koncerata, izložbi, tribina, konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, sportskih natjecanja i priredbi.

U obrazloženju prijedloga potrebno je obrazložiti na koji način i koliko je učenik/učenica angažiran, od čega se sastoji njegov/njezin doprinos i sl.

Uz prijedlog za dodjelu Nagrade potrebno je priložiti potvrdu o upisu u školu i/ili smještaju u učenički dom.

III.

Sukladno točki VIII. Odluke, o dodjeli Nagrade odlučuje Povjerenstvo koje djeluje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.gov.hr) i u sredstvima javnog priopćavanja.

Nagradu će dodijeliti ministar znanosti i obrazovanja na svečanoj sjednici Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“.

Ministar može, sukladno točci II. Odluke, dodijeliti i posebno priznanje jednom učeniku/učenici iz osnovne škole i jednom učeniku/učenici iz srednje škole.

IV.

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 19. travnja 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb

s naznakom „Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2018./2019.“,

a dokumentacija i podatci iz točke II. ovoga poziva, dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu: nagrada.lukaritz@mzo.hr.