Javni poziv za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama

Rok: 16. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 602-01/23-01/00015
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 12. siječnja 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

 

JAVNI POZIV
za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama


Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama, na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti odgojno-obrazovni radnici i to: nastavnici srednjih škola te stručni suradnici (pedagog) u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme.
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnim mjestima u sljedećim školama:

1. Europska škola u Bruxellesu (BXL IV), Belgija:
 • nastavnik engleskog jezika i hrvatskog jezika – 1 izvršitelj.

Nastavnik će poučavati engleski jezik kao strani jezik za učenike na srednjoškolskoj razini, a hrvatski jezik kao materinski jezik na srednjoškolskoj razini.

Dob srednjoškolaca u Europskim školama je od 11 do 17 godina.

Za poučavanje engleskog jezika i hrvatskog jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom srednjoškolske dobi.

Prava i obveze nastavnika definiraju se pravilima Europske škole.

2. Europska škola u Vareseu, Italija:
 • pedagoški savjetnik (komunikacija se održava na engleskom i njemačkom ili francuskom jeziku) – 1 izvršitelj.

Za radno mjesto pedagoškog savjetnika potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za stručnog suradnika pedagoga te znanje engleskog jezika i njemačkog ili francuskog jezika na razini C1 i iskustvo u radu sa srednjoškolskim učenicima te vrlo dobro poznavanje rada na osobnom računalu (poznavanje Outlooka, Teamsa, Worda i Excela je ključno).

Dob srednjoškolaca u Europskim školama je od 11 do 17 godina.

Pedagoški savjetnik je član Savjetodavnog tima škole s posebnim pedagoškim i administrativnim aktivnostima te aktivnostima brige za učenike u svom djelokrugu.

Dužnosti pedagoškog savjetnika usmjerene su na život učenika te treba blisko surađivati s ostalim članovima savjetodavnog tima. Njegova glavna odgovornost je provoditi aktivnosti temeljnih područja „Savjetodavnog tima”. Ključna područja „Savjetodavnog tima“: Dobrobit, ponašanje i disciplina, Organizacija studija i ispita (S5-S7), Komunikacija s roditeljima, nastavnicima, učenicima i ostalim dionicima te Provedba i izrada planova, politika/dokumenata i smjernica (za područja nadležnosti).

Obrazovni zadaci ostvaruju se u odnosu s učenicima, nastavnicima, roditeljima i upravom škole te se odnose na:
 • osiguravanje brige za učenike; biti na raspolaganju učenicima i saslušati njihove probleme/pitanja
 • proaktivnu ulogu u rješavanju različitih problema/discipline itd. koji se tiču učenika
 • pomoć ravnateljima/razrednicima i predmetnim nastavnicima u brizi za dobrobit i disciplinu te probleme učenika izvan učionice.

Pedagoški savjetnik također:

 • sudjeluje u koordinaciji i izricanju pedagoških mjera
 • sudjeluje u nadzoru u krugu škole – kantina, učionica, hodnici, školsko igralište itd.
 • surađuje sa školskim psihologom
 • surađuje sa školskom medicinskom sestrom
 • aktivno sudjeluje u organizaciji ispita prema utvrđenom planu
 • sudjeluje u nadzoru u ispitnoj dvorani, npr. na početku i na kraju ispita
 • priprema dokumentaciju za organizaciju ispita
 • vodi evidenciju učenika koji su izostali s ispita
 • osigurava skeniranje ispitnih radova za maturu
 • organizira razredna vijeća
 • aktivno sudjeluje u razrednim vijećima – npr. vođenje zapisnika razrednih vijeća, prosljeđivanje na odgovarajući način informacije o učenicima, npr. razloge izostanaka, pismo rizika od ponavljanja i neuspjeha
 • pomaže u praćenju rada razrednih vijeća (npr. sastanak s učenicima ili roditeljima ako je potrebno)
 • pomaže u rješavanju izostanaka nastavnika, osiguravaju zamjene prema politici zamjene
 • komunicira s razrednicima i predmetnim nastavnicima u odnosu na učenike
 • sudjeluje u aktivnostima za jačanje identiteta Europske škole.

Prava i obveze pedagoškog savjetnika definiraju se pravilima Europske škole.

Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od srpnja 2013. godine. Europske škole su obrazovne ustanove kojima zajednički upravljaju vlade država članica Europske unije. Zakonski se smatraju javnim institucijama u svim tim zemljama.

Misija Europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

U Europskim školama rade učitelji i nastavnici koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način.

Važeća regulativa Europskih škola propisuje da upućivanje obrazovnih radnika može trajati najviše devet (9) godina, a u iznimnim slučajevima do dvanaest (12) godina.

Prava i obveze upućenih osoba utvrđeni su nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Europskih škola (Propisi za privremeno upućeno osoblje u Europskim školama). Rad se održava u izrazito višejezičnom i multikulturnom okruženju te je zato uz osnovne vještine rada važno znanje stranih jezika, kao i sposobnost funkcioniranja u raznovrsnom jezičnom i kulturalnom okruženju.

Informacije o Europskim školama i radnim uvjetima:

 
 • REGULATIONS FOR MEMBERS OF THE SECONDED STAFF OF THE EUROPEAN SCHOOLS

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-16.pdf
 
 • CONTROL OF THE LEVEL OF LINGUISTIC COMPETENCE AS PART OF THE PROCEDURE FOR RECRUITMENT OF NON-NATIVE SPEAKER TEACHING AND EDUCATIONAL SUPPORT STAFF

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-01-D-65-en-3.pdf
 

 • GENERAL RULES OF THE EUROPEAN SCHOOLS

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-12.pdf

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve odgojno-obrazovne radnike i to: nastavnike srednjih škola te stručne suradnike pedagoge u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, koji su zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme te su zainteresirani za rad u navedenim Europskim školama, da podnesu prijavu.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo
 • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za nastavnika ili stručnog suradnika pedagoga u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
 • imati radni odnos u srednjoj školi u Republici Hrvatskoj na neodređeno vrijeme
 • imati položen stručni ispit.

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, e-adresu, broj i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje), obvezno je priložiti:

 • motivacijsko pismo (2 kartice teksta) na engleskom i hrvatskom jeziku zašto osoba želi raditi u Europskim školama
 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis)
 • za radno mjesto pedagoškog savjetnika potrebno je dostaviti potvrdu škole stranih jezika o znanju njemačkog ili francuskog jezika osim onih kandidata koji imaju visokoškolsku diplomu iz njemačkog ili francuskog jezika.

Preporučuje se korištenje obrasca Europass za prijavu:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenom roku, prije potpisivanja ugovora, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisanu prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u Javnome pozivu.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv, o čemu će biti pisano obaviješteni na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje engleskog jezika. Na testiranje engleskog jezika bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovoga Javnog poziva, a nisu studirali engleski jezik.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, a nisu studirali engleski jezik, dužni su pristupiti testiranju znanja jezika, a na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na testiranju znanja engleskog jezika prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line.

Na razgovor s ravnateljem škole bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na razgovoru s Povjerenstvom prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line.

Obavijest o datumu testiranju znanja engleskog jezika bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja, a poziv s točnim vremenom testiranja znanja jezika kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete Javnog poziva, a ne pristupi testiranju znanja jezika, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s Povjerenstvom bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s ravnateljem škole bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s ravnateljem škole smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi ostvarivat će prava iz radnoga odnosa u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sklapa se između izabranog kandidata, škole i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskoj školi na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola. Svako radno mjesto učitelja, nastavnika ili stručnoga suradnika u Europskim školama je na određeno vrijeme, a evaluacija rada obavlja se u drugoj i petoj godini rada. Nakon uspješne evaluacije u drugoj i petoj godini rada djelatnik ostaje na ovim poslovima do ukupno devet godina. U iznimnim slučajevima moguće je odobriti nastavak rada do ukupno dvanaest godina.

Rad u Europskoj školi započinje početkom školske godine 2023./2024.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.


Prijave na Javni poziv podnose se do 16. veljače 2023. godine, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za osiguranje kvalitete
i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
JAVNI POZIV za izbor nastavnika i pedagoškog savjetnika za rad u Europskim školama
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb.

O rezultatima Javnoga poziva, odnosno izabranim kandidatima, prijavljeni kandidati bit će obaviješteni na elektroničku adresu koju su naveli u prijavi.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs