Javni poziv za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih

Rok: 13. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 602-07/20-04/00004
URBROJ: 533-05-20-0001
Zagreb, 23. siječnja 2020.

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Cilja 3., Mjere 3.2.2. u poglavlju: Obrazovanje odraslih, ministrica znanosti i obrazovanja raspisuje
 
JAVNI POZIV
za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu
Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih

I.

Ovim javnim pozivom biraju se članovi Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih koji sadrži kurikulume obveznih nastavnih predmeta u osnovnoj školi te kurikulume međupredmetnih tema.
 
II.

U Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih izabire se:
 • 25 stručnjaka za odgoj i obrazovanje u osnovnoj ili srednjoj školi: po jedan učitelj predmetne nastave za svaki obvezni nastavni predmet i međupredmetnu temu u osnovnoj školi te dva učitelja razredne nastave,
 • dva stručnjaka iz akademske zajednice (znanstvene organizacije i visoka učilišta).
III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u Radnu skupinu su:
 
 • analiza strateških dokumenata relevantnih za obrazovanje odraslih,
 • analiza kurikuluma obveznih predmeta i međupredmetnih tema u osnovnoj školi,
 • izrada Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih sa sadržajima prilagođenim odraslim polaznicima, sažetim na temelju procjene potrebnih temeljnih kompetencija i vremena potrebnog za njihovo stjecanje te usklađenog s Koordiniranim metodološkim pristupom izrade kurikularnih dokumenata,
 • dorada Kurikuluma za osnovno obrazovanje nakon provedenoga javnog savjetovanja.

Zadaće članova Radne skupine završavaju nakon objave Izvješća o provedenome javnom savjetovanju.

IV.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Radne skupine su:
 1. završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se stjecala kvalifikacija koja je posebnim propisima izjednačena s kvalifikacijom magistra struke,
 2. najmanje petogodišnje iskustvo u području odgoja i obrazovanja i/ili obrazovanja odraslih i/ ili znanosti stečeno radom u nastavi i/ili radom u odgojno-obrazovnim ustanovama i/ili u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili u istraživanjima u odgoju i obrazovanju i/ili sudjelovanjem u razvojnim projektima usmjerenima na unapređivanje odgojno-obrazovnog sustava i/ili sustava za obrazovanje odraslih i/ili znanstvenog sustava,
 3. aktivan radni odnos,
 4. iskustvo u osnovnom obrazovanju odraslih.

Kandidati trebaju imaju sljedeće kompetencije:
 1. razvijene digitalne kompetencije,
 2. znanje stranoga jezika (potrebno za analizu kurikulumskih dokumenata drugih zemalja),
 3. visok stupanj razvijenosti komunikacijskih vještina, organiziranosti i profesionalnosti,
 4. izrazitu sposobnost rada u timu i pridržavanje zadanih vremenskih rokova,
 5. temeljito poznavanje sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj,
 6. poznavanje metodike nastavnog predmeta za koji se prijavljuju,
 7. poznavanje relevantnih dokumenta obrazovne politike te poznavanje koncepta kurikularnog pristupa.

Stručnjak iz znanstvene ustanove mora biti izabran u znanstvenom zvanju u području društvenih znanosti, polje pedagogija.

Stručnjak iz visokoškolske ustanove mora biti izabran u znanstveno-nastavnom zvanju u području društvenih znanosti, polje pedagogija.

V.

Uz prijavu se prilaže:
 • životopis u Europass obliku,
 • dokaz o stečenom obrazovanju i potrebnome radnom iskustvu,
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,
 • motivacijsko pismo.

U prijavi je potrebno istaknuti za koji se obvezni nastavni predmet ili međupredmetnu temu kandidati prijavljuju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave Javnoga poziva na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,
s naznakom „Javni poziv - obrazovanje odraslih“.

Nepravodobne i nepotpune prijave ili prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga poziva neće se razmatrati.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.
 
VI.

O rezultatima Javnoga poziva kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu.
 
VII.

Članove Radne skupine imenuje ministrica nadležna za znanost i obrazovanje.

Ako se Javnim pozivom ne izabere dovoljan broj članova, ministrica imenuje dodatne članove koji ispunjavaju uvjete.
 
VIII.

Uz izabrane članove u Radnu skupinu dodatno se imenuje:
 • predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje na radnome mjestu višeg savjetnika (na prijedlog ravnateljice AZOO-a),
 • predstavnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na radnome mjestu višeg savjetnika (na prijedlog v.d. ravnatelja ASOO-a),
 • predstavnik Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja.

Predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja ujedno je i koordinator Radne skupine.
 
IX.

Prije početka rada koordinator te izabrani i imenovani članovi obvezni su sudjelovati na radionici o primjeni Koordiniranoga metodološkog pristupa izradi kurikularnih dokumenata.

Zagreb, 23. siječnja 2020.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak