Javni poziv za iskazivanje interesa za savjetničke usluge voditelja projekta

Rok: 2. kolovoza 2021.

1. Osnovne informacije o projektu „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) podnijelo je zahtjev za odobrenjem zajma od Svjetske banke u ukupnom iznosu od 30.27 milijuna USD za projekt „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“.

Glavni cilj projekta „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“ je poboljšati pravičnost u odabranim školama koje će provoditi cjelodnevnu nastavu i povećati institucionalne kapacitete Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu obrazovnih reformi.

Projekt obuhvaća 3 komponente: (1) osigurati da povećana satnica dovede do kvalitetnih ishoda učenja, (2) prikazati infrastrukturna rješenja za cjelodnevnu nastavu i (3) ojačati kapacitete MZO-a za provedbu reformi. U okviru komponente (3) uspostavit će se Radna skupina za pružanje potpore i provedbu reformskih inicijativa u području odgoja i obrazovanja (Radna skupina), s posebnim naglaskom na reforme i investicije najavljene u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. Članovi Radne skupine bit će zaduženi za pravovremenu provedbu projekta te će pružati potporu povjerenstvu zaduženom za strateško planiranje i osiguravanje provedbe reformskih inicijativa u MZO.

2. Savjetničke usluge („usluge“) uključuju poslove:

a) organizacija i upravljanje Radnom skupinom;
b) cjelokupna koordinacija aktivnosti kao i komunikacija među dionicima;
c) provođenje projektnih aktivnosti u skladu s hrvatskim zakonodavstvom i procedurama Svjetske banke, a u skladu s projektnim dokumentima koje je odobrila Banka;
d) provođenje projektne aktivnosti prema projektnoj dokumentaciji na najbolji mogući način kako bi se postigla maksimalna korist i pozitivan utjecaj za korisnike projekta i krajnje korisnike, te u konačnici za hrvatsko gospodarstvo i društvo;
e) izvještavanje prema Upravnom odboru projekta i Banci, kao i drugim dionicima u skladu s dokumentima važnim za provedbu projekta;
f) priprema hodograma za provedbu aktivnosti iz projekta i NPOO-a, u suradnji s voditeljima podkomponenti;
g) praćenje provedbe svih komponenti i aktivnosti i mjera u okviru projekta i u okviru NPOO-a;
h) pripremanje godišnjeg plana rada i nužnih izvješća o napretku, ovisno o potrebama projekta;
i) izvještavanje direktora projekta o ostvarenosti pokazatelja iz projekta i NPOO-a;
j) h) kontrola svakodnevnog rada u vezi s provedbom projekta, nabavom, isplatom, revizijom, izvještavanjem u vezi praćenja i evaluacije;
k) izgradnja podrške i pribavljanje pomoći drugih dionika;
l) koordiniranje aktivnosti u okviru projekta i s drugim relevantnim aktivnostima MZO-a, Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (NCVVO) i drugih relevantnih dionika;
m) podrška drugim odborima, radnim skupinama ili sličnim tijelima koja su osnovana za pripremu, provedbu i/ili nadzor projekata zajma i/ili drugih aktivnosti;
n) interakcija s timom Svjetske banke na gore navedenim pitanjima u ime tima za upravljanje projektom po potrebi;
o) razvijanje okvira za izvještavanje o praćenju i evaluaciji za svaku komponentu projekta u skladu s utvrđenim okvirom rezultata projekta;
p) osmišljavanje predložaka za periodična izvješća o napretku, za ažuriranje napretka za sve uključene dionike;
q) razvijanje protokola praćenja i evaluacije za prikupljanje podataka tijekom ukupnog trajanja projekta;
r) pružanje podrške u izvještavanju o napretku projekta dajući doprinose i smjernice ostalom osoblju uključenima u provedbu projekta;
s) osiguravanje obuke i podrške drugom osoblju u korištenju predložaka izvješćivanja, sastavljanju podataka i informacija prikupljenih u skladu s usvojenim okvirom i smjernicama za izvještavanje o praćenju i evaluaciji.

Predviđeno trajanje projekta je od 16. studenog 2021. do 30. lipnja 2026. godine, a planirani početak rada voditelja projekta je po završetku natječajnog postupka (tijekom kolovoza).

Detaljni opis projektnih zadataka (TOR) za voditelja projekta može se pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja:

3. Uvjeti

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog područja znanosti;
 • relevantno radno iskustvo na upravljanju projektima i/ili investicijama;
 • najmanje 5 godina općenitog radnog iskustva;
 • poželjno najmanje 3 godine radnog iskustva u provedbi projekata;
 • poželjno radno iskustvo u području odgoja i obrazovanja;
 • izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu;
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • napredno znanje rada na osobnom računalu.

Uz pisanu prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih ispunjavaju uvjeta natječaja:

 • životopis na hrvatskom i engleskom jeziku;
 • motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 • preslik diplome;
 • preslik osobne iskaznice ili domovnice;
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci);
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana;
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje, stvarna i potrebna stručna sprema).

Napomena: odabrani kandidat/kandidatkinja dužan/na je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima poziva.

Zainteresirane savjetnike upućuje se na odjeljak III, stavke, 3.14, 3.16 i 3.17, „Propisa o nabavi za Zajmoprimce IPF-a“ Svjetske banke, iz srpnja 2016. revidirano u studenom 2017. i kolovozu 2018. godine („Propisi o nabavi”), kojima se propisuje politika Svjetske banke o sukobu interesa.

Savjetnik će biti odabran u skladu s postupkom odabira individualnog savjetnika (eng. Individual Consultant - IC) metodom navedenom u „Propisima o nabavi”.

Iskazi interesa moraju se dostaviti u pisanom obliku na niže navedenu adresu osobno, poštom ili e-mailom od 19. 7. 2021. do 2. 8. 2021. godine, zaključno s 23.59 sati (za kandidate koji se prijavljuju putem e-maila), s naznakom: „Prijava za radno mjesto voditelja projekta „OPU Hrvatska: prema održivom, pravičnom i učinkovitom obrazovanju“.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

E-mail: pisarnica@mzo.hr