Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini

Rok: 21. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 640-04/18-01/00003
URBROJ: 533-03-18-0001

Zagreb, 5. prosinca 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 – Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Uputom o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka Šestar (Klasa: 640-04/18-01/00001, Urbroj: 533-19-18-0000) od 10. siječnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja
upisane u bazu podataka „Šestar“
u 2018. godini

Predmet Javnog poziva

Članak 1.

(1) Sukladno ovom Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu za popravke, održavanje te nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka „Šestar“.

Korisnici financijske potpore

Članak 2.

(1) Pravo prijave na Javni poziv imaju javna sveučilišta i javni znanstveni instituti  upisani u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu - znanstvene organizacije).

Kriteriji relevantnosti potpore

Članak 3.

(1) Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti učinkovitiji rad znanstvene opreme primjenjujući sljedeća tri kriterija relevantnosti prijave:

 • Otvorenost znanstvene  prema široj znanstvenoj zajednici,
 • Aktivnost znanstvene organizacije na znanstvenim projektima,
 • Utjecaj financijske potpore na dobivanje novih međunarodnih znanstvenih projekata.

Definicija projekata

Članak 4.

(1) U svrhu provedbe ovog Javnog poziva koristit će se slijedeće definicije:

 • Domaći znanstveni projekti: isključivo projekti Hrvatske zaklade za znanost, UKF projekti, projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (centri izvrsnosti, ESF projekti, projekti ulaganja u znanost i inovacije i drugi strukturni projekti).
 • Međunarodni znanstveni projekti: isključivo projekti Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (FP5, FP6, FP7, Horizon 2020), programa Euratom, ESA, Zaklade za znanost EU zemalja, NATO, “National Institute of Health” (NIH) te Global Development Network donacije. Udio sudjelovanja hrvatske znanstvene organizacije u proračunu međunarodnog znanstvenog projekta mora biti veći od 500.000,00 kuna.

Iznos financijske potpore

Članak 5.

(1) Ukupan iznos financijske potpore temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.
 

Rok za podnošenje prijava

Članak 6.

(1) Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objave. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka od 10 dana smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Bodovanje prijava

Članak 7.

(1) Financijska potpora će biti dodijeljena ovisno o broju bodova za tri kriterija relevantnosti potpore, sukladno sljedećoj matrici:

Kriterij relevantnosti potpore Ostvareni uvjet Broj bodova
Otvorenost znanstvene opreme prema široj znanstvenoj zajednici
 
Oprema se službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina samo od strane znanstvenika na matičnoj znanstvenoj organizaciji. 0
Oprema se službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina i od strane znanstvenika s druge hrvatske znanstvene organizacije. 1
Oprema se službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina i od strane inozemnih znanstvenika i/ili druge međunarodne znanstvene organizacije. 2
Aktivnost na znanstvenim projektima
 
Oprema nije službeno korištena na nijednom znanstvenom projektu 0
Oprema se službeno koristila u posljednjih pet godina na jednom ili više domaćih znanstvenih projekata 1
Oprema se službeno koristila u posljednjih pet godina na jednom ili više međunarodnih znanstvenih projekata 2
Oprema je u posljednjih pet godina popravljana ili nadograđivana iz sredstava međunarodnih projekata u iznosu većem od 100.000,00 kuna 3
Predviđeni utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata
Potpora neće značajnije povećati mogućnost dobivanja novih međunarodnih znanstvenih projekata 0
Potpora će značajno povećati mogućnost dobivanja novih međunarodnih znanstvenih projekata 1 do 3

Način prijave

Članak 8.

(1) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti sva polja u propisanom prijavnom obrascu.
(2) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac i ispis iz baze podataka „Šestar“ kao obvezujući prilog. Ispis iz baze podataka „Šestar“ moguće je dobiti iz web preglednika pomoću opcije za ispis. Po potrebi, uz natječajnu dokumentaciju se može priložiti preslika dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost.
(3) U propisanom roku iz članka 6. potrebno je presliku ispisane i potpisane inačice prijavnog obrasca s obvezujućim prilogom poslati na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr.

Prijavu je potrebno dostaviti i na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazi podataka „Šestar“ u 2018. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

(4) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka Šestar,
 • koje nisu poslane na propisanom obrascu uz potrebni prilog,
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.

(5) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr

Natječajni postupak i postupak vrednovanja prijava

Članak 9.

(1) Osnovni administrativni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu su:

 • znanstvena oprema je upisana u bazu podataka Šestar,
 • vrijednost opreme jednaka je ili veća od 400.000,00 kn (procijenjena zamjenska vrijednost).

(2) Osnovni bodovni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu su:

 • minimalni broj bodova za razmatranje prijave su četiri (4) boda,
 • prema svakom kriteriju relevantnosti potpore  mora se ostvariti najmanje jedan (1) bod.

(3) Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu traženu financijsku potporu
(4) Maksimalni iznos financijske potpore po prijavi je 200.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna te 100.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti ispod 1.000.000,00 kuna.
(5) Minimalni iznos financijske potpore po prijavi je 50.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna te 20.000,00 kuna za znanstvenu opremu vrijednosti ispod 1.000.000,00 kuna.
(6) Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na maksimalno jednu financijsku potporu za istu znanstvenu opremu.
(7) Za svaku pojedinu znanstvenu opremu znanstvena organizacija je dužna podnijeti zasebnu prijavu.
(8) Prihvatljivi troškovi koji se namjeravaju financirati ovom financijskom potporom u sklopu ovoga Javnog poziva ne smiju biti financirani iz drugih izvora.
(9) Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete ovoga Javnog poziva, Ministarstvo boduje prijave sukladno članku 7. te izrađuje listu prijava koje su uspješno prošle provjere iz stavke 1. i 2. ovog članka.
(10) Listu prijava iz stavka 9. ovog članka razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu osnovan pri Ministarstvu, a koji će dodatno provjeriti bodovanje liste prijava, te time napraviti rang-listu prijava, rangiranu od prijave sa najvećim brojem bodova do prijave sa najmanjim brojem bodova.
(11) Strateški odbor će, uzimajući u obzir financijske uvjete iz stavaka 4. i 5. ovog članka te ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava iz članka 5., izraditi konačnu listu prijava zajedno s iznosom financijske potpore za svaku prijavu. Ovisno o broju prijava i o broju bodova za pojedine prijave, Strateški odbor zadržava pravo dati preporuku da se najlošije rangirane prijave ne financiraju.
(12) Strateški odbor zadržava pravo dodatno procijeniti rangiranje prijava u slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova. Kriteriji dodatne procjene mogu uključivati broj znanstvenika koji koriste znanstvenu opremu, usklađenost znanstvene opreme s relevantnim nacionalnim strategijama te druge relevantne kriterije.
(13) Sukladno konačnoj listi prijava iz stavka 11. ovog članka, odluku o dodjeli i iznosu financijske potpore, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, donosi državni tajnik nadležan za znanost.
(14) Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom financirane opreme za znanstvena istraživanja i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzo.hr).
(15) Ministarstvo financijsku potporu isplaćuje na žiro račune znanstvenih organizacija.

Izvještavanje i obveze znanstvene organizacije

Članak 10.

(1) Znanstvena organizacija obvezna je do 1. lipnja 2019. godine dostaviti izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava.
(2) Ministarstvo može u bilo kojem trenutku od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu za svrhu financiranja znanstvene opreme, a za koju je financijska potpora ostvarena.
(3) Odobrena financijska potpora se mora iskoristiti do kraja proračunske godine u kojoj je odobrena i doznačena na žiro račun znanstvene organizacije.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak