Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2020. godini

Produljenje roka za podnošenje prijava: 30. svibnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 640-04/19-01/00002
URBROJ: 533-03-20-0070

Zagreb, 5. ožujka 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH 60/15 - Odluka USRH i 131/17) te Upute o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi podataka „Šestar“ (Klasa: 640-04/18-01/00001, Urbroj: 533-19-18-0000) od 10. siječnja 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje u 2020. godini popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja, upisana u bazu podataka „Šestar“

 

Predmet Javnog poziva

Članak 1.


(1) Sukladno Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu za popravak, održavanje te nadogradnju opreme za znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar“.
Korisnici financijske potpore

Članak 2.

(1) Pravo prijave na Javni poziv imaju javna sveučilišta i javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu (u daljnjem tekstu: znanstvene organizacije).
(2) Oprema za znanstvena istraživanja kojima su dodijeljena sredstva na temelju Javnog poziva u 2019. godini ne može se ponovno financirati na temelju Javnog poziva u 2020. godini.

Kriteriji relevantnosti potpore

Članak 3.

(1) Cilj Javnog poziva je omogućiti učinkovitije korištenje znanstvene opreme, primjenjujući sljedeća četiri kriterija relevantnosti prijave:

 • aktivnost korištenja znanstvene opreme na domaćim znanstvenim projektima,
 • aktivnost korištenja znanstvene opreme na međunarodnim znanstvenim projektima,
 • broj i kvaliteta objavljenih radova temeljenih na korištenju predmetne opreme,
 • predviđeni utjecaj financijske potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata.

Definicija projekata

Članak 4.

(1) U svrhu provedbe Javnog poziva koristit će se sljedeće definicije:

 • Domaći znanstveni projekti su isključivo projekti Hrvatske zaklade za znanost, UKF projekti, projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (centri izvrsnosti, ESF projekti, EFRR projekti, projekti ulaganja u znanost i inovacije i drugi strukturni projekti). Program Hrvatske zaklade za znanost Razvoj karijera mladih istraživača te institucijski projekti financirani u sklopu programskog financiranja nisu znanstveni projekti u smislu ovoga Javnog poziva.
 • Međunarodni znanstveni projekti su isključivo projekti Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije (FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, odnosno njihovih pravnih sljednika), programa Euratom, ESA, Zaklade za znanost EU zemalja, NATO-a, National Institute of Health (NIH), Norwegian Researach Councila, Swiss National Science Foundationa, Global Development Network donacije i drugi kompetitivni međunarodni projekti. Udio sudjelovanja hrvatske znanstvene organizacije u proračunu međunarodnoga znanstvenog projekta mora biti veći od 500.000,00 kuna.

Iznos financijske potpore

Članak 5.

(1) Ukupan iznos financijske potpore na temelju Javnog poziva dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu.
 

Rok za podnošenje prijava

Članak 6.

(1) Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka od 30 dana smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Bodovanje prijava

Članak 7.

(1) Financijska potpora bit će dodijeljena ovisno o broju bodova za četiri kriterija relevantnosti potpore, sukladno sljedećoj matrici:

Kriterij relevantnosti potpore  Ostvareni uvjet Broj bodova
1. Aktivnost na domaćim znanstvenim projektima
1.1. Oprema se službeno koristila na jednom domaćem znanstvenom projektu u posljednjih pet godina
 
1

 1.2. Oprema se službeno koristila na dva domaća znanstvena projekta u posljednjih pet godina
 
2
 
1.3. Oprema se službeno koristila na tri ili više domaćih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina
 
3
2. Aktivnost na međunarodnim projektima
2.1. Oprema se službeno koristila na jednome međunarodnome znanstvenom projektu u posljednjih pet godina
 
2

2.2. Oprema se službeno koristila na dva međunarodna znanstvena projekta u posljednjih pet godina
 
4

2.3. Oprema se službeno koristila na tri ili više međunarodnih znanstvenih projekata u posljednjih pet godina
 
6
3. Objavljeni radovi 
3.1. Korištenje opreme rezultiralo je objavljivanjem tri do pet radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu).
 
1

3.2. Korištenje opreme rezultiralo je objavljivanjem šest ili više radova u posljednje tri godine (priznaju se samo Q1 ili Q2 radovi u bazi WoS te međunarodni patenti; međunarodni patent ekvivalent je jednom Q1 radu).
 
3
4. Utjecaj potpore na dobivanje novih znanstvenih projekata
4.1. Korištenje oprema rezultiralo je prijavom najmanje jednoga domaćega znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana.
 
1

4.2. Korištenje opreme rezultiralo je prijavom najmanje jednoga međunarodnoga znanstvenog projekta u posljednjih godinu dana.
 
3

 

Način prijave

Članak 8.

(1) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti sva polja u propisanome prijavnom obrascu.
(2) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine prijavni obrazac i ispis iz baze podataka „Šestar“ kao obvezujući prilog. Ispis iz baze podataka „Šestar“ moguće je dobiti iz web preglednika s pomoću opcije za ispis. U prijavni obrazac potrebno je priložiti presliku dokumentacije koja dokazuje provedenu projektnu aktivnost i/ili korištenje opreme prilikom izrade radova i patenata.
(3) Presliku dokumentacije, kao i ispis iz baze podataka „Šestar“ mogu u prijavnom obrascu zamijeniti poveznice (linkovi) na web lokacije.
(4) U propisanom roku iz članka 6. potrebno je popunjeni prijavni obrazac i priloge poslati na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr.
(5) Ispisan i ovjeren prijavni obrazac potrebno je u propisanom roku iz članka 6. poslati i na adresu elektroničke pošte pristupne točke Ministarstva znanosti i obrazovanja, pisarnica@mzo.hr, s napomenom „Za javni poziv za financiranje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazi podataka Šestar za 2020. godinu“.
(6) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

 • za znanstvenu opremu koja nije upisana u bazu podataka „Šestar“,
 • za znanstvenu opremu koja je financirana na temelju Javnog poziva u 2019. godini,
 • za znanstvenu opremu koja nije dostupna široj znanstvenoj zajednici, odnosno koja se nije službeno koristila tijekom trajanja domaćeg ili međunarodnog znanstvenog projekta u posljednjih pet godina od strane domaćih i/ili međunarodnih znanstvenika;
 • koje nisu poslane na propisanom obrascu uz potrebni prilog(e),
 • koje su poslane izvan propisanoga roka.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte znan-oprema@mzo.hr.

Natječajni postupak i postupak vrednovanja prijava

Članak 9.


(1) Osnovni administrativni kriteriji za razmatranje prijava za financijsku potporu su:

 • znanstvena oprema upisana je u bazu podataka „Šestar“,
 • vrijednost opreme s PDV-om jednaka je ili veća od 400.000,00 kn (procijenjena zamjenska vrijednost),
 • traženi maksimalni i minimalni iznos financijske potpore u skladu je sa stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(2) Minimalni broj bodova za razmatranje prijave iznosi osam (8) bodova.
(3) Odluka o financiranju opreme donosit će se isključivo na temelju rang-liste bodovnih kriterija.
(4) Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu traženu financijsku potporu.
(5) Maksimalni iznos financijske potpore po prijavi je 200.000,00 kuna za znanstvenu opremu u vrijednosti s PDV-om iznad 1.000.000,00 kuna te 100.000,00 kuna za znanstvenu opremu u vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 kuna.
(6) Minimalni iznos financijske potpore po prijavi je 50.000,00 kuna za znanstvenu opremu u vrijednosti s PDV-om iznad 1.000.000,00 kuna te 20.000,00 kuna za znanstvenu opremu u vrijednosti s PDV-om ispod 1.000.000,00 kuna.
(7) Znanstvena organizacija može ostvariti pravo na najviše jednu financijsku potporu za istu znanstvenu opremu.
(8) Za svaku pojedinu znanstvenu opremu znanstvena organizacija dužna je podnijeti posebnu prijavu.
(9) Prihvatljivi troškovi koji se namjeravaju financirati ovom financijskom potporom u sklopu Javnog poziva ne smiju biti financirani iz drugih izvora.
(10) Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava, u odnosu na propisane uvjete Javnog poziva, Ministarstvo boduje prijave sukladno članku 7. te izrađuje listu prijava koje su uspješno prošle provjere iz stavka 1. i 2. ovog članka.
(11) Listu prijava iz stavka 10. ovog članka razmatra Strateški odbor za istraživačku infrastrukturu osnovan pri Ministarstvu, a koji će dodatno provjeriti bodovanje prijava te time napraviti rang-listu počevši od prijave s najvećim brojem bodova pa do prijave s najmanjim brojem bodova.
(12) Strateški odbor će, uzevši u obzir financijske uvjete iz stavaka 5. i 6. ovog članka te ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava iz članka 5., izraditi konačnu listu prijava zajedno s iznosom financijske potpore za svaku prijavu. Ovisno o broju prijava i o broju bodova za pojedine prijave, Strateški odbor zadržava pravo dati preporuku da se najlošije rangirane prijave ne financiraju.
(13) Ukupan broj prijava koje će biti financirane Javnim pozivom ovisit će o raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu.
(14) Bodovni prag za dodjelu potpore postavit će se ovisno o raspoloživim sredstvima u Državnome proračunu.
(15) Strateški odbor zadržava pravo dodatno procijeniti rangiranje prijava u slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova. Prijave koje po bodovnim kriterijima iz članka 7. ostvare isti broj bodova, rangirat će se prema iznosu sredstava institucije uloženih u nadogradnju i/ili popravak predmetne opreme u posljednje tri godine.
(16) Sukladno konačnoj listi prijava iz stavka 11. ovog članka, odluku o dodjeli i iznosu financijske potpore, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, donosi državni tajnik nadležan za znanost.
(17) Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom opreme za financiranje i iznosom dodijeljenih financijskih sredstava bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (mzo.gov.hr).
(18) Ministarstvo financijsku potporu isplaćuje na žiroračune znanstvenih organizacija.

Izvještavanje i obveze znanstvene organizacije

Članak 10.

(1) Znanstvena organizacija obvezna je do 1. lipnja 2021. godine dostaviti izvještaj o načinu utroška dodijeljenih financijskih sredstava.
(2) Ministarstvo može, u bilo kojem trenutku, od znanstvene organizacije zatražiti dodatnu dokumentaciju vezanu uz svrhu financiranja znanstvene opreme, a za koju je financijska potpora ostvarena.
(3) Odobrena financijska potpora mora se iskoristiti do kraja proračunske godine u kojoj je odobrena i doznačena na žiroračun znanstvene organizacije.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak