Javni poziv/natječaj za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za rad u Europskim školama

Rok: 30. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 605-02/21-03/00007
URBROJ: 533-06-21-0004
Zagreb, 5. ožujka 2021.  
 

Javni poziv/natječaj za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za
rad u Europskim školama


I. Javni poziv raspisuje se za rad u nastavi u Europskoj školi – Brussels IV (Laeken), Belgija, na određeno vrijeme, na godinu dana s mogućnošću produljenja na pet (5), odnosno najduže do devet (9) godina sukladno propisima Europskih škola, za sljedeća radna mjesta:

 •  učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica

Učitelj/ica će poučavati hrvatski jezik kao materinski jezik učenicima na osnovnoškolskoj razini. Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole.
Za podučavanje hrvatskoga jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Potrebno je znanje francuskog ili engleskog jezika na razini C1.

 •  nastavnik/ica likovne umjetnosti (nastava se izvodi na engleskom ili francuskom jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za podučavanje likovne kulture potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, znanje francuskog ili engleskog jezika na razini C1.

 •  nastavnik/ica informatike (nastava se izvodi na engleskom ili francuskom jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za nastavnika/icu informatike (na srednjoškolskoj razini) potrebno je znanje engleskog i/ili francuskog jezika na razini C1 i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja.

 •  nastavnik/ica glazbene umjetnosti (nastava se izvodi na engleskom i francuskom jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za nastavnika/icu glazbene umjetnosti (na srednjoškolskoj razini) potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, znanje engleskog i/ili francuskog jezika na razini C1. Poželjno je iskustvo u vođenju grupe/ansambla/orkestra te sviranju drvenih i limenih puhačkih instrumenata. Prednost je poznavanje softvera Ableton live.

 • stručni suradnik/ica za učenike srednje škole (komunikacija se održava na  engleskom, francuskom i njemačkom jeziku) - 1 izvršitelj/ica

Za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice (obrazovnog savjetnika/ice) potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja te znanje francuskog jezika na razini C1, znanje engleskog ili njemačkog jezika na razini B2 i iskustvo u radu sa srednjoškolskim učenicima te vrlo dobro poznavanje rada na osobnom računalu (poznavanje Outlooka, Teamsa, Worda i Excela je ključno).

Rad stručnog suradnika obuhvaća nekoliko vrsta zadataka: obrazovne, administrativne, superviziju i prema potrebi pedagoške zadatke.

Obrazovni zadaci ostvaruju se u odnosu s učenicima, nastavnicima, roditeljima i upravom škole. Odnose se na:

 • dobrodošlicu učenicima i potporu njihovu uključivanju,
 • provjeru prisutnosti u razredima,
 • održavanje discipline, upravljanje sukobima,
 • individualna pitanja ili grupna pitanja učenika (davanje smjernica),
 • superviziju.

Stručni suradnici također:

 • daju doprinos vođenju razrednog vijeća u njihovim raspravama,
 • sudjeluju u razvoju konkretnih pedagoških projekata,
 • potiču kulturne i druge školske aktivnosti,
 • vode učeničke dosjee,
 • pridonose funkcioniranju Vijeća učenika.


II. Javni poziv raspisuje se za rad u nastavi u Europskoj školi - Brussels II (Woluwe), Belgija, na određeno vrijeme, na godinu dana s mogućnošću produljenja na pet (5), odnosno najduže do devet (9) godina sukladno propisima Europskih škola, za jednog/jednu (1) učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture, a nastava se izvodi na engleskom ili francuskom jeziku.

Za podučavanje tjelesne i zdravstvene kulture potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, znanje francuskog i engleskog jezika na razini C1 budući da se nastava izvodi na francuskom i engleskom jeziku.

III. Javni poziv raspisuje se za rad u nastavi u Europskoj školi - Luxembourg II, Luksmeburg, na određeno vrijeme, na godinu dana s mogućnošću produljenja na pet (5), odnosno najduže do devet (9) godina sukladno propisima Europskih škola, za nastavnika/icu hrvatskog jezika.

Za nastavnika/icu hrvatskog jezika (na srednjoškolskoj razini) potrebna je odgovarajuća vrsta i razina obrazovanje te znanje engleskog jezika na razini C1 i francuskog jezika na razini B2.

Hrvatska je od srpnja 2013. godine punopravna članica Europske unije. Europske škole su obrazovne ustanove kojima zajednički upravljaju vlade država članica Europske unije. Zakonski se smatraju javnim institucijama u svim tim zemljama.

Misija europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

U Europskim školama rade učitelji koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način.

Trenutačna regulativa Europskih škola propisuje da upućivanje nastavnika može trajati najviše devet (9) školskih godina. Prava i obveze upućenih osoba utvrđene su nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Europskih škola (Propisi za privremeno upućeno osoblje u Europskim školama). Posao se održava u izrazito višejezičnom i multikulturnom okruženju te je zato uz osnovne vještine rada važno znanje stranih jezika, kao i sposobnost funkcioniranja u raznovrsnom jezičnom i kulturalnom okruženju.

Informacije o Europskim školama i radnim uvjetima:

 
 • REGULATIONS FOR MEMBERS OF THE SECONDED STAFF OF THE EUROPEAN SCHOOLS
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-9.pdf
 
 • CONTROL OF THE LEVEL OF LINGUISTIC COMPETENCE AS PART OF THE PROCEDURE FOR RECRUITMENT OF NON-NATIVE SPEAKER TEACHING AND EDUCATIONAL SUPPORT STAFF
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-01-D-65-en-3.pdf
 
 • GENERAL RULES OF THE EUROPEAN SCHOOLS
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-7.pdf
  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve osobe koje su zainteresirane za rad u navedenim Europskim školama, počevši od školske godine 2021./2022., da podnesu prijavu prema popisu radnih mjesta.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za učitelja, nastavnika odnosno stručnog suradnika, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20);
 • imati položen stručni ispit,
 • poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.
   

Prijava sadrži:

 • motivacijsko pismo,
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o položenome stručnom ispitu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),
 • potvrdu o znanju engleskog i/ili francuskog jezika i/ili njemačkog jezika (uvjerenje o završenom stupnju engleskog/francuskog/njemačkog jezika), osim kandidata kojima je engleski/francuski/njemački jezik bio studijska grupa). Znanje stranog jezika definira se Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages).

Preporučuje se korištenje obrasca Europass za prijavu:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenom roku, prije potpisivanja ugovora, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u Javnom pozivu.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za izbor učitelja za rad u Europskim školama utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na pismeni ispit.

Na pismeni ispit bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovoga poziva.

Sadržaj i način provođenja pismenog ispita bit će navedeni na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva dužni su pristupiti pismenom ispitu, a na razgovor s Povjerenstvom za izbor učitelja, nastavnika, stručnog suradnika za rad u Europskim školama bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na pismenom ispitu, prema rang-listi.

Poziv za pismeni ispit bit će objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje osam (8) dana prije održavanja pismenog ispita.

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete Javnog poziva, a nije pristupio pismenom ispitu, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv i više nije kandidat u postupku.

S izabranim kandidatima potpisuje se sporazum na godinu dana, s time da se obnavlja sljedećih pet (5) godina, odnosno najviše do devet (9) godina. Radni odnos započinje 1. rujna 2021. godine uz probni rok.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Prijave na Javni poziv podnose se u roku 15 dana od dana objave, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
JAVNI POZIV / NATJEČAJ za rad u Europskim školama
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38

O rezultatima poziva kandidati će biti pisano obaviješteni.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs