JAVNI POZIV nastavnicima hrvatskoga jezika srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor nastavnika hrvatskoga jezika za rad u Europskoj školi u Bruxellesu

Rok: 3. prosinca 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
 
KLASA: 605-02/21-03/00007
URBROJ: 533-06-21-0032
 
Zagreb, 22. studenoga 2021.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
nastavnicima hrvatskoga jezika srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor
nastavnika hrvatskoga jezika za rad u Europskoj školi u Bruxellesu 
 
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskoj školi u Bruxellesu (Laeken), Belgija, na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola.
Na Javni poziv mogu se javiti nastavnici srednjih škola u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme.
 
Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnome mjestu:
 
Europska škola u Bruxellesu (Laeken), Belgija:
 
- nastavnik/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica.

Nastavnik/ica će poučavati hrvatski jezik kao materinski jezik učenike na srednjoškolskoj razini, što uključuje i pripremu za maturu. Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole. Za poučavanje hrvatskoga jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom srednjoškolske dobi. Potrebno je znanje francuskoga ili engleskoga jezika na razini C1.
 
Republika Hrvatska je punopravna članica Europske unije od srpnja 2013. godine. Europske škole su obrazovne ustanove kojima zajednički upravljaju vlade država članica Europske unije. Zakonski se smatraju javnim institucijama u svim tim zemljama. 

Misija Europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

U Europskim školama rade učitelji i nastavnici koje su na rad uputile države članice. Drugi obrazovni radnici (savjetodavni radnici, knjižničari), ravnatelji i pomoćnici ravnatelja također su upućeni na isti način. 

Važeća regulativa Europskih škola propisuje da upućivanje učitelja i nastavnika može trajati najviše devet (9) godina, a u iznimnim slučajevima do dvanaest (12) godina. 

Prava i obveze upućenih osoba utvrđene su nacionalnim zakonodavstvom i pravilima Europskih škola (Propisi za privremeno upućeno osoblje u Europskim školama). Rad se održava u izrazito višejezičnom i multikulturnom okruženju te je zato uz osnovne vještine rada važno znanje stranih jezika, kao i sposobnost funkcioniranja u raznovrsnom jezičnom i kulturalnom okruženju.

Informacije o Europskim školama i radnim uvjetima:
 
- Opće informacije: https://www.eursc.eu/en  
- REGULATIONS FOR MEMBERS OF THE SECONDED STAFF OF THE EUROPEAN SCHOOLS

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-13.pdf 
- CONTROL OF THE LEVEL OF LINGUISTIC COMPETENCE AS PART OF THE PROCEDURE FOR RECRUITMENT OF NON-NATIVE SPEAKER TEACHING AND EDUCATIONAL SUPPORT STAFF

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-01-D-65-en-3.pdf
- GENERAL RULES OF THE EUROPEAN SCHOOLS
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2014-03-D-14-en-10.pdf 
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja poziva sve nastavnike hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj, koji su zaposleni u srednjim školama na neodređeno puno radno vrijeme te su zainteresirani za rad u navedenoj Europskoj školi, da podnesu prijavu.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • imati hrvatsko državljanstvo,
  • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
  • imati položen stručni ispit.
Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije. 
 
Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, e-adresu, broj i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje), obvezno je priložiti:
motivacijsko pismo (2 kartice teksta) na engleskome ili francuskome jeziku zašto osoba želi raditi u Europskim školama,
  • životopis,
  • presliku diplome,
  • dokaz o položenome stručnom ispitu,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis), 
  • dokaz o znanju engleskoga i/ili francuskoga jezika i/ili njemačkoga jezika (uvjerenje o završenom stupnju engleskoga/francuskoga/njemačkoga jezika), osim kandidata kojima je engleski/francuski/njemački jezik bio studijska grupa. Znanje stranoga jezika definira se Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages).
 
Preporučuje se korištenje obrasca Europass za prijavu:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenom roku, prije potpisivanja ugovora, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisanu prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u Javnome pozivu.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga poziva, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za izbor nastavnika hrvatskoga jezika za rad u Europskoj školi u Bruxellesu (Laeken), (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje stranog jezika. Na testiranje stranog jezika bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovoga Javnog poziva.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnoga poziva dužni su pristupiti testiranju znanja jezika, a na razgovor s Povjerenstvom bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na testiranju znanja stranoga jezika prema rang-listi.

Razgovor s kandidatima bit će on-line. 

Na razgovor s ravnateljem škole bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na razgovoru s Povjerenstvom prema rang-listi. Razgovor s kandidatima bit će on-line.  

Obavijest o datumu testiranju znanja stranoga jezika bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja, a poziv s točnim vremenom testiranja znanja jezika kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete Javnoga poziva, a ne pristupi testiranju znanja jezika, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.
Obavijest o datumu razgovora s Povjerenstvom bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Obavijest o datumu razgovora s ravnateljem škole bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora, a poziv s točnim vremenom razgovora kandidati će dobiti na elektroničku adresu koju navedu u prijavi.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s ravnateljem škole smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv i više neće biti kandidat u postupku izbora.

Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi ostvarivat će prava iz radnoga odnosa u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sklapa se između izabranoga kandidata, škole i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskoj školi na određeno vrijeme, na devet (9) godina, a iznimno do dvanaest (12) godina sukladno propisima Europskih škola. Svako radno mjesto učitelja, nastavnika ili stručnoga suradnika u Europskim školama je na određeno vrijeme, a evaluacija rada obavlja se u drugoj i petoj godini rada. Nakon uspješne evaluacije u drugoj i petoj godini rada djelatnik ostaje na ovim poslovima do ukupno devet godina. U iznimnim slučajevima moguće je odobriti nastavak rada do ukupno dvanaest godina.

Rad u Europskoj školi započinje u siječnju 2022. godine.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.
 
Prijave na Javni poziv podnose se do 3. prosinca 2021. godine, na adresu:
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
JAVNI POZIV za rad nastavnika hrvatskoga jezika u Europskoj školi u Bruxellesu (Laeken)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.
 
O rezultatima Javnoga poziva, odnosno izabranim kandidatima, prijavljeni kandidati bit će obaviješteni na elektroničku adresu koju su naveli u prijavi.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs