Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Rok: 21. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09 i 55/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

I. Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok od četiri godine, za:

 • Saveznu Republiku Njemačku – 8 izvršitelja,
 • Republiku Italiju – 1 izvršitelj,
 • Republiku Srbiju – 2 izvršitelja,
 • Sjedinjene Američke Države – 1 izvršitelj
 • Kanadu – 1 izvršitelj
 • Australiju – 1 izvršitelj
 • Republiku Čile – 1 izvršitelj
 • Kraljevinu Belgiju – 1 izvršitelj.

II. Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17);
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika,
 • za rad u Republici Italiji potrebno je znanje talijanskog jezika,
 • za rad u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji potrebno je znanje engleskog jezika,
 • za rad u Republici Čile potrebno je znanje španjolskog jezika,
 • za rad u Kraljevini Belgiji potrebno je znanje francuskog jezika.

III. Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

IV. Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr, uz koji su kandidati dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),
 • potvrdu o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe o učenju stranog jezika u srednjoj školi ili preslika indeksa s položenim ispitom iz stranog jezika ili uvjerenje o završenom stupnju stranog jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa,
 • uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova učitelja  hrvatske nastave u inozemstvu.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti  pisano obaviješteni.

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne  uvjete te ih upućuju na pismeni ispit.

Na pismeni ispit bit će pozvani:

 1. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a nisu ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu
 2. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a koji su radili u kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu, te su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ostvarili najmanje jednu godinu radnog staža u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Sadržaj i način provođenja pismenog ispita navedeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr

Kandidati  koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti pismenom ispitu, a na razgovor sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima ostvarenim na pismenom ispitu, prema rang-listi.

Poziv za pismeni ispit bit će objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr najmanje 15 dana prije održavanja pismenog ispita.

Smatra se da je kandidat koji ispunjava formalne uvjete javnog natječaja, a nije pristupio pismenom ispitu, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

S izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok od četiri godine.

Prava i obveze iz radnog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem uređuje izabrani kandidat osobno.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine  broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Služba za ljudske potencijale
JAVNI NATJEČAJ za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak