Javni natječaj za izbor kandidata za članove šest radnih skupina za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu

Rok: 18. lipnja 2022.

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), u sklopu Općeg cilja 2. Provesti cjelovitu kurikularnu reformu, Posebnog cilja 2.4. Izraditi i uvesti nacionalne kurikulume, Mjere 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i radnih skupina za izradu kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom strukovnom i umjetničkom obrazovanju, na prijedlog Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, ministar znanosti i obrazovanja raspisuje javne natječaje za izbor kandidata za članove šest radnih skupina za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu.

Odlukom o obustavi provedbe postupaka Javnog natječaja za izbor kandidata za članove šest radnih skupina za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu (KLASA: 602-01/22-01/00089, URBROJ: 533-06-22-0007, od 16. svibnja 2022.) obustavlja se Javni natječaj za izbor kandidata za članove šest radnih skupina za izradu nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma posebnih programa za osnovnu školu, objavljen 29. ožujka 2022. godine.

Temeljna zadaća radnih skupina je izrada nacrta prijedloga posebnih kurikuluma posebnih programa za:
  • jezično-komunikacijsko područje
  • matematičko, tehničko i informatičko područje
  • prirodoslovno i društveno-humanističko područje
  • umjetničko i tjelesno i zdravstveno područje
  • stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma
  • stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada.
Pitanja vezana uz javne natječaje mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte posebnikurikulumi@mzo.hr u roku od pet (5) dana od dana objave natječaja, a odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr u roku od deset dana od objave natječaja.

Rok za prijavu na natječaje je 18. lipnja 2022. godine.

Elektronički obrasci za prijavu nalaze se na poveznicama: