Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet na vrijeme od četiri (4) godine

Rok: 25. veljače 2021.
Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 12, od 10. veljače 2021. godine, kao i na webu CARNeta dana 10. veljače 2021. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 640-02/20-01/00007
URBROJ: 533-02-21-0003
Zagreb, 4. veljače 2021.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet (Narodne novine, broj 23/15) i članka 18. stavka 3. Statuta Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet od 17. srpnja 2015. godine, ministar znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet
na vrijeme od četiri (4) godine


Sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet (Narodne novine, broj 23/15) i članka 18. stavka 3. Statuta Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet od 17. srpnja 2015. godine, ravnatelja/icu imenuje ministar znanosti i obrazovanja na vrijeme od četiri (4) godine.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati/kinje oba spola.

Uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice:

  • Razina 7 HKO: sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
  • visoko razvijene sposobnosti planiranja i upravljanja ljudima, financijama i vremenom, strateško planiranje, komunikacijske vještine, upravljanje resursima, donošenje odluka, te planiranje i koordiniranje.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/a priložiti:

  • životopis,
  • program rada u četverogodišnjem mandatu ravnatelja/ice Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • presliku diplome,
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
  • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja koji/a će biti predložen/a za imenovanje, pozvat će se da predoči izvornik te dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, kao i podatak iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave o neosuđivanosti.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave.

Prijave se podnose neposredno u pisarnici ili poštom na adresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, mzo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Na razgovoru (intervjuu) će se utvrđivati visoko razvijene sposobnosti planiranja i upravljanja ljudima, financijama i vremenom, strateško planiranje, komunikacijske vještine, upravljanje resursima, donošenje odluka, te planiranje i koordiniranje.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

MINISTAR
Prof. dr. sc. Radovan Fuchs