Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte

Rok: 31. prosinca 2014.

1. Što je državna potpora?

Državnom potporom smatra se svaka potpora koja se dodjeljuje putem državnih sredstava različitim izravnim ili neizravnim oblicima financijske potpore, a kojima se određeni poduzetnici ili proizvodnja određene robe stavljaju u povoljniji položaj.

Općenito se smatra da je u nekom konkretnom slučaju riječ o državnoj potpori ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta:

  • ako se određene gospodarske prednosti daju nekom poduzetniku
  • ako se potpora daje selektivno, odnosno samo određenim poduzetnicima ili samo za određene proizvode
  • ako takva potpora može narušiti tržišno natjecanje

2. Postoji li državna potpora za istraživačko-razvojne projekte?

Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte dodjeljuje se za temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja, a ostvaruje se putem dodatnog umanjenja porezne osnovice opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata.

3. Tko su korisnici državne potpore?

Korisnici ove potpore su obveznici poreza na dobit(u daljnjem tekstu: porezni obveznici), odnosno trgovačka društva i druge pravne osobe rezidenti Republike Hrvatske koje obavljaju samostalnu i trajnu djelatnost radi stjecanja dobiti i koje ishode od Ministarstva potvrdu da su nositelji potpore za temeljna, primijenjena ili razvojna istraživanja.

4. Gdje mogu pronaći uvjete za ostvarivanje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte?

Državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte koordinira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OURH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013 i 139/2013).

Druge značajke vezane za postupak ostvarivanja prava na državnu potporu opisane su u člancima 111.a do 111.d Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, primjerice:

  • karakteristike vrsta istraživanja(temeljena, primijenjena i razvojna)
  • intenzitet potpore je moguće ostvariti ovisno o vrsti istraživanja
  • kategorije opravdanih troškova.

U Pravilniku o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine, 116/2007) opisan je postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na ovu državnu potporu. Osnovne informacije, kao i odgovori na neka od najčešćih pitanja, mogu se naći u Uputama za prijavitelje se nalaze u nastavku.

5. Koji je postupak prijave ostvarivanja državne potpore za istraživačko-razvojne projekte?

a) Porezni obveznici šalju zahtjev s popunjenim Obrascem za ostvarivanje prava na državnu potporu istraživačko-razvojne projekte (Obrazac 1) te ga dostavljaju MZOS-u

b) Evaluaciju projekata stručni evaluatori koje koordinira Povjerenstvo za državnu potporu, a koje imenuje ministar nadležan za znanost.

c) Temeljem pozitivne stručne evaluacije projekta, MZOS izdaje Potvrdu I potvrđuje da predloženi projekt pripada u temeljno, razvojno ili primijenjeno istraživanje, odnosno da porezni obveznik za taj projekt može ostvariti pravo na državnu potporu, a koja sadrži i iznos procijenjenih opravdanih troškova istraživanja.

d) Prilikom predavanja porezne prijave Poreznoj upravi za ostvarivanje prava na državnu potporu za projekte znanstvenog ili razvojnog istraživanja, porezni obveznik prilaže Potvrdu I i Obrazac za prijavu troškova istraživanja (Obrazac 2).

Obvezna dokumentacija potvrdu za državnu potporu (Potvrda I) je Obrazac za prijavu zahtjeva za državnu potporu za istraživačko-razvojni projekt (Obrazac 1).Međutim, preporuča se dostaviti i dokumentaciju kojom se potkrepljuju navedeni troškovi projekta, primjerice:

  • bilancu uspjeha
  • bilancu stanja
  • BON 1 tj. financijsko izvješće
  • izvadak iz Sudskog registra

6. Što ako tvrtka provodi više istraživačko-razvojnih projekata za koje želi ostvariti državnu potporu?

Ukoliko tvrtka ima više projekata za koje želi ostvariti potporu, za svaki projekt popunjava zasebni zahtjev.

7. Što znači provjera opravdanosti troškova projekta?

U bilo kojem trenutku provedbe ili po završetku istraživačko-razvojnog projekta, Porezna uprava može zatražiti provjeru opravdanosti troškova pojedinog projekta. Na temelju njihovog zahtjeva, porezni obveznik treba Ministarstvu dostaviti popunjeni Obrazac 2, na isti način kao što se dostavlja i Obrazac 1. Ministarstvo može zatražiti i drugu dokumentaciju, sukladno čl. 5 Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

Postupak provjere opravdanosti troškova sljedeći:

a) Porezni obveznici šalju MZOS-u zahtjev s popunjenim Obrascem za prijavu troškova istraživanja (Obrazac 2).

b) Evaluaciju opravdanosti troškova vrše stručni evaluatori koje koordinira Povjerenstvo za državnu potporu, a koje imenuje ministar nadležan za znanost.

c) Temeljem pozitivne stručne evaluacije projekta, MZOS izdaje Potvrdu II opravdanosti troškova projekta.

d) Porezni obveznik dostavlja Potvrdu II Poreznoj upravi. Po primitku potvrde, Porezna uprava će utvrditi visinu potpore koju porezni obveznik može ostvariti za porezno razdoblje, te prema potrebi ispraviti poreznu osnovicu.

8. Kome i kako slati dokumente?

Zahtjevi (propisani obrasci i dodatna dokumentacija) se šalju na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za tehnologiju, Donje svetice 38, 10 000 Zagreb, te dodatno u elektroničkom obliku na e-mail adresu: drzavnapotpora_R&D@mzos.hr ili na CD-u uz zahtjev koji se šalje poštom.

9. Postoji li još nešto važno što trebam znati?

Državna potpora za istraživačko-razvojne projekte se kao „stara“ mjera potpore dodjeljuje u opisanom obliku najkasnije do 31.12.2014. izradi je novi program državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koji će biti usklađen sa smjernicama Europske komisije.