Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Rok: 9. siječnja 2015.

a temelju točke II. Odluke o osnivanju Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, (Klasa: 022-03/14-04/430, Ur. broj: 50301-04/04-14-3, Zagreb, 6. studenog 2014. godine), ministar znanosti, obrazovanja i sporta, na prijedlog Posebnog stručnog povjerenstva za provođenje Strategije obrazovanja, znanosti  i tehnologije Republike Hrvatske objavljuje

JAVNI  POZIV

za prijavu kandidata za voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

I.

Ekspertna radna skupina za temeljnu zadaću ima izradu cjelovitog metodološkog pristupa izradi kurikularnih dokumenata i vođenja procesa kurikularne reforme.

II.

Ekspertna radna skupina sastoji se od voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine čiji rad je ograničen na prvu dionicu, a koja uključuje izradu kurikularnih dokumenata i novih modela unutar cjelovitog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o razini usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

III.

Rad Ekspertne radne skupine uključivat će, ali neće biti ograničen, na angažman u sljedećim aktivnostima određenim Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije:

 • definiranje koordiniranoga metodološkog pristupa izradi kurikularnih dokumenata;
 • izrada prijedloga Okvira nacionalnog kurikuluma;
 • ustroj jedinice za stručnu i administrativnu podršku izradi kurikularnih dokumenata;
 • promotivne aktivnosti s ciljem objašnjavanja roditeljima i široj zainteresiranoj javnosti prednosti kurikularnog pristupa i promjena koje se predlažu;
 • ustroj i osposobljavanje Stručnih radnih skupina za izradu Nacionalnih kurikularnih dokumenata;
 • izrada prijedloga područne i predmetne/međupredmetne/modularne strukture Nacionalnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te gimnazijsko, strukovno i umjetničko obrazovanje;
 • izrada Nacionalnih kurikuluma za osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni (u općeobrazovnom dijelu) i umjetnički odgoj i obrazovanje (Nacionalni kurikulumi);
 • ustroj i osposobljavanje Radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i Radnih skupina za izradu kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom strukovnom i umjetničkom obrazovanju;
 • izrada predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i gimnazijskom obrazovanju te kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju;
 • ustroj jedinice za izradu cjelovitog sustava praćenja, vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja kao dijela cjelovite kurikularne reforme;
 • određivanje kriterija (standarda, razina postignuća) na osnovi kurikularnih dokumenata;
 • razvoj različitih modela formativnog vrednovanja;
 • izrada novog modela izvještavanja o razvoju djece i usvojenosti  odgojno-obrazovnih ishoda (ishoda učenja);
 • razvoj standarda za digitalne obrazovne sadržaje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju;
 • osmišljavanje stručnog usavršavanja učitelja za primjenu kurikularnih dokumenata te podloga za nastavna pomagala, udžbenike i digitalne sadržaje.

IV.

Ovim Javnim pozivom traži se prijava stručnjaka za jedno ili više područja ekspertize iz točke VIII. ove Odluke. Kandidati u svojim prijavama navode prijavljuju li se za voditelja ili člana Ekspertne radne skupine.

V.

Kandidati, uz prijave, prilažu:

 • životopis u Europass formatu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja dužni su priložiti razrađen prijedlog rada u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 9. siječnja 2015. godine. Prijave se podnose na sljedeću adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za standard, strategije i posebne programe, Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, s naznakom: Prijava kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na ruke Staši Skenžiću, pomoćniku ministra ili elektroničkom poštom na adresu
Kurikularna-reforma@mzos.hr

VII.

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja ili članove Ekspertne radne skupine moraju imati najmanje desetogodišnje iskustvo u području obrazovanja stečeno radom u nastavi ili na istraživanjima u obrazovanju te iskustvo vođenja većih razvojnih projekata, a prednost je međunarodno iskustvo u području svoje djelatnosti.

VIII.

Očekuje se da članovi Ekspertne radne skupine imaju ekspertizu u jednom od sljedećih područja:

 1. osmišljavanje i izrada općeobrazovnih kurikuluma;
 2. osmišljavanje i izrada kurikuluma u strukovnom obrazovanju;
 3. ocjenjivanje, vrednovanje i izvještavanje o ishodima učenja i postignućima učenika;
 4. stručno usavršavanje nastavnika:
 5. udžbenici, nastavna pomagala i digitalni sadržaji.

 Od kandidata se očekuje puna posvećenost radu na kurikularnoj reformi.

IX.

Za rad članova Ekspertne radne skupine koji su zaposleni u javnim i državnim službama nije predviđena dodatna financijska naknada.

X.

Voditelja i pet članova Ekspertne radne skupine imenuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje na rok od jedne godine.