Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019. - obavijest o produljenju roka za dostavu programskih prijedloga

Rok: 15. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/19-01/00040
URBROJ: 533-09-19-0012

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019.  (KLASA: 016-01/19-01/00040 URBROJ: 533-09-19-0002, od 8. veljače 2019. godine), a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/18) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019.

I. Predmet Javnoga poziva

Predmet ovoga Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019. (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina u ukupnome iznosu do 900.000,00 kuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava u Državnome proračunu za 2019. godinu sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu te banner ili roll-up) s maksimalno 1.200,00 kuna po učeniku.

II. Prihvatljiv prijavitelj

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i ustanove koje su registrirane prema Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Kako se može ostvariti financiranje programa i tko ima pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv podnijeti jednu (1) prijavu.

III. Rokovi i način prijave programa

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnoga poziva, zaključno s 15. travnjem 2019. godine. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi, a koji ne može biti kasniji od 15. travnja 2019. godine. Ako se prijava dostavlja osobno u ministarstvo, mora biti dostavljena najkasnije do 15. travnja 2019. godine do kraja radnog vremena pisarnice (16:00 sati), a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijma pošiljke.

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (www.mzo.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučenom poštom, preko dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenome uredu) na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja uz napomenu:
Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019. – JAVNI POZIV - NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: nacionalne-manjine@mzo.hr, najkasnije do dva radna dana prije isteka Javnoga poziva.
                                                                                                      
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak