Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ima sljedeće funkcije:
 • raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje
 • predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje visokog obrazovanja
 • daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja
 • prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja
 • na zahtjev ministra pokreće postupak za razrješenje predsjednika i članova matičnih odbora (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • općim aktom utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacija i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta
 • daje prijedlog o davanju ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • daje suglasnost na oduzimanje ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • predlaže proglašavanja znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara
 • predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te tehnološki razvoj
 • predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
 • predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog pomlatka
 • imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanje
 • predlaže i potiče mjere vezane uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže Hrvatskom saboru strateški dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta
 • raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja
 • predlažu članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
 • predlaže suglasnost na statut javnog znanstvenog instituta (sukladno članku 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Područna znanstvena vijeća
Matični odbori