Hrvatska nastava u inozemstvu


Hrvatska nastava u inozemstvu – nastava hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je djeci i mladima, hrvatskim državljanima koji privremeno ili stalno žive u drugim državama, odnosno djeci i mladima hrvatskog podrijetla kojima je hrvatski obiteljski jezik. Hrvatska nastava istodobno je otvorena i ostaloj djeci koja žele učiti hrvatski jezik i upoznati hrvatsku kulturu.

Hrvatska nastava, osim jezikoslovlja, obuhvaća i stjecanje znanja o Hrvatskoj i njezinoj kulturi u širem smislu: hrvatskoj povijesnoj, kulturnoj i prirodnoj baštini, temeljnim povijesnim i zemljopisnim činjenicama te književnosti, likovnoj i glazbenoj umjetnosti, uključujući upoznavanje sa svakodnevnim životom u domovini i suvremenim hrvatskim društvom. Razvojem jezičnih kompetencija te usvajanjem hrvatske kulturne, povijesne i prirodne baštine hrvatska nastava pridonosi razvijanju osjećaja pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskoj domovini. Istodobno je učenje hrvatskoga jezika i kulture sredstvo uspješnije interkulturne komunikacije i razumijevanja u dvojezičnim i višejezičnim sredinama u kojima žive učenici koji pohađaju hrvatsku nastavu.

Uz hrvatsku nastavu u inozemstvu koju organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u inozemstvu postoji hrvatska nastava integrirana u obrazovni sustav država primateljica, koji organiziraju i provode obrazovne vlasti država primateljica te hrvatska nastava koju organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira i financira hrvatsku nastavu potpuno ili djelomično u 20 država svijeta (Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Crna Gora, Čile, Francuska, Italija, Irska, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švicarska, Velika Britanija). Sustavom hrvatske nastave u nadležnosti Ministarstva obuhvaćeno je oko 5.300 učenika s kojima radi 91 učitelj.

Ministarstvo odabire i zapošljava učitelje koji se na rad upućuju na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/2009. i 55/2015.). Temeljni dokument za planiranje i izvođenje hrvatske nastave je Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu (Narodne novine, broj 194/2003.).

U prosincu 2012. godine objavljen je priručnik za učiteljice i učitelje Hrvatska nastava u inozemstvu, knjiga koja u sebi ujedinjuje osnovne informacije o sustavu hrvatske nastave u inozemstvu, zakonskim i podzakonskim temeljima za održavanje nastave, koja donosi važne kontaktne podatke, Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu, kao i cijeli niz članaka relevantnih stručnjaka o najvažnijim temama u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

U državama u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine nastava na hrvatskom jeziku organizirana je najčešće u sklopu redovitoga obrazovnog sustava. Učitelji koji rade u tim sustavima imaju mogućnost stručnog usavršavanja na seminaru koji organizira Agencija za odgoj i obrazovanje u ljetnim mjesecima u Hrvatskoj, a prema potrebama i mogućnostima stručna usavršavanja se organiziraju i u inozemstvu. Ministarstvo potporu održavanju nastave, prema proračunskim mogućnostima, daje kupnjom knjiga i drugih nastavnih materijala, a u pojedinim državama, uz odobrenje njihovih obrazovnih vlasti, financira rad učitelja s ciljem unaprjeđenja hrvatske nastave za potrebe djece i mladih pripadnika hrvatske nacionalne manjine (Crna Gora, Makedonija, Italija, Slovačka, Srbija, Rumunjska).

Hrvatska nastava koja se organizira za hrvatske iseljenike u prekomorskim državama najčešće je integriranog tipa ili se ostvaruje u sklopu katoličkih misija i hrvatskih zajednica (Australija, Kanada, SAD). Ministarstvo je 2019. godine uputilo učiteljicu hrvatskoga jezika i kulture u Australiju, koja je stručna pomoć učiteljima i učenicima koji hrvatsku nastavu pohađaju u Victorian School of Languages u Melbourneu, dok je 2020. godine imenovana koordinatorica hrvatske nastave za Kanadu.

U pojedinim europskim državama (Danska, Švedska, Finska) hrvatska nastava je u potpunosti integrirana te je organiziraju i financiraju obrazovne vlasti država primateljica.
 
Organizacija nastave
  • Organizacija hrvatske nastave u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske po državama

Republika Austrija
Nastava hrvatskoga jezika u ovlasti je austrijskih obrazovnih vlasti (tzv. integrirani tip nastave), iako Ministarstvo financira rad triju učitelja. Za potrebe obrazovanja pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Gradišću, a na temelju važećega Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Republike Austrije, Ministarstvo upućuje dva asistenta u nastavi hrvatskoga jezika u dvojezične škole u Željeznom i Borti.

Kraljevina Belgija
Hrvatsku nastavu održava jedna učiteljica u Bruxellesu, Antwerpenu, Liegeu i Monsu.

Crna Gora
Hrvatsku nastavu u Kotoru i Tivtu održava jedna učiteljica. Pokrenuta je inicijativa da se nastava hrvatskoga jezika integrira u crnogorski obrazovni sustav kao izborna nastava za pripadnike hrvatske nacionalne manjine.

Francuska Republika
Hrvatska nastava u potpunoj je nadležnosti Ministarstva. Nastava je organizirana diljem Francuske Republike, u gradovima Parizu, Lyonu, Lilleu i Nici te okolnim mjestima, a nastavu održavaju tri učiteljice.

Republika Irska
Hrvatsku nastavu održavaju dvije učiteljice u Dublinu i Corku.

Talijanska Republika
Hrvatska nastava organizirana je diljem Italije (Rim, Trst, Udine, Molise, Milano i okolica), a u nastavu održavaju četiri učiteljice.

Republika Makedonija
Hrvatsku nastavu u Skoplju, Bitoli i Kočanima održava jedan učitelj.

Kraljevina Nizozemska
Hrvatsku nastavu u Amsterdamu, Den Haagu i Rotterdamu održavaju dvije učiteljice.

Savezna Republika Njemačka
Hrvatska nastava u nadležnosti Ministarstva održava se na području saveznih zemalja Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Hamburg i Saarland, kao i Hessena (kamo je Ministarstvo počelo upućivati učitelje od školske godine 2011./2012. i gdje se nastava dijelom održava u nadležnosti Ministarstva, a dijelom u nadležnosti njemačkih obrazovnih vlasti). U SR Njemačkoj je oko 50% učitelja koji rade u hrvatskoj nastavi kao i učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu. U ostalim dijelovima SR Njemačke hrvatska nastava je integrirana, tj. u ovlasti je njemačkih obrazovnih vlasti. U Stuttgartu je 2009. otvoren Centar hrvatske nastave u Baden-Württembergu, višenamjenski prostor u kojem se održavaju izvannastavne aktivnosti i kulturni događaji.

Republika Poljska
Hrvatsku nastavu u Varšavi održava jedan učitelj pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.

Rumunjska
Pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj ostvaruju pravo školovanja na učenje hrvatskoga jezika u redovitome obrazovnom sustavu. Uz odobrenje rumunjskih obrazovnih vlasti Ministarstvo financira jednu učiteljicu koja održava nastavu za učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Karaševu, Lupaku i Vodniku.

Ruska Federacija
Hrvatsku nastavu u Moskvi održava jedna učiteljica pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.

Slovačka Republika
Hrvatsku nastavu održava jedan učitelj na širem području Bratislave, u mjestima u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine.

Republika Slovenija
Hrvatsku nastavu održavaju dvije učiteljice. Usto slovenske školske vlasti, ovisno o interesu i broju učenika, nude izborni program učenja hrvatskoga jezika za učenike od 7. do 9. razreda.

Republika Srbija
U sklopu redovitoga obrazovnog sustava postoji mogućnost učenja hrvatskoga jezika i kulture. Uz odobrenje srpskih obrazovnih vlasti, Ministarstvo financira troje učitelja hrvatskoga jezika koji, kao stručna pomoć, u sklopu redovitoga sustava odgoja i obrazovanja održavaju nastavu za učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u školama u Vojvodini.

Švicarska Konfederacija
U Švicarskoj Konfederaciji hrvatska nastava u potpunoj je nadležnosti Ministarstva. Hrvatsku nastavu održava 13 učitelja diljem zemlje.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Hrvatsku nastavu u Londonu održava jedna učiteljica pri Veleposlanstvu Republike Hrvatske.

 
  • Organizacija hrvatske nastave u prekomorskim državama

Republika Argentina
Hrvatsku nastavu za djecu trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika održava jedan učitelj u Buenos Airesu.

Republika Čile
Hrvatsku nastavu za djecu trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika održava jedan učitelj u Santiagu od školske godine 2019./2020.

Australija
Od školske godine 2019./2020. u Australiji je, kao stručna pomoć učiteljima i učenicima koji hrvatsku nastavu pohađaju u Victorian School of Languages u Melbourneu, Ministarstvo uputilo jednu učiteljicu. 

Inače, nastava hrvatskoga jezika uglavnom je integrirana u redoviti školski sustav. Na području Države Viktorije, odnosno Melbournea i Geelonga, nastava je organizirana u državnim školama Victorian School of Languages, Bell Park North Primary School, zatim u privatnoj katoličkoj školi Holy Family Primary School i etničkim školama pri katoličkim centrima. Također, nastava je organizirana u Sydneyu, Perthu i Brisbaneu. Ministarstvo podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te povremenim organiziranjem stručnog usavršavanja u Australiji ili u Hrvatskoj na tradicionalnom ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva.

 
  • Organizacija hrvatske nastave izvan sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u prekomorskim državama

Kanada
Hrvatska nastava integrirana je u sustav osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, a ostvaruje se velikim dijelom na području provincije Ontario, odnosno na području Toronta, Mississauge i Oakvillea te drugim mjestima (Hamilton, London-Ontario, Nor Val, Kitchwan), zatim u Montrealu, Vancuveru i Edmontonu. Ministarstvo podupire nastavu didaktičkim materijalima i organiziranjem seminara za stručno usavršavanje učitelja u Kanadi ili u Hrvatskoj na tradicionalnome ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva.
Godine 2020. imenovana je koordinatorica hrvatske nastave u Kanadi čija je zadaća davanje stručne potpore vezane uz unaprjeđenje hrvatske nastave te umrežavanje svih postojećih hrvatskih jezičnih programa u Kanadi.

Sjedinjene Američke Države
Nastavu hrvatskoga jezika i kulture uglavnom organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u Chicagu (Illinois), Los Angelesu (California), New Yorku, Bostonu (Massachussets) i Clevelandu (Ohio). Ministarstvo podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te organiziranjem stručnog usavršavanja učitelja u SAD-u uz program stručnih radionica u organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 2004. do 2008. godine u Chicagu (svih pet godina), New Yorku (tri godine) i Bostonu (jednu godinu). Uz to, učiteljima se nudi mogućnost sudjelovanja na tradicionalnome ljetnom seminaru za učitelje pripadnika hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva.