Državne nagrade za znanstvenoistraživački rad za 1976. godinu

Državnim nagradama za životno djelo nagrađuju se:
 
Dr. Jaroslav Šidak, umirovljeni redovni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Akademik Milan Herak, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Nikola Čubranić, redovni profesor Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Miroslav Mikuličić, dipl. ing., redovni profesor Strojarskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Rapić, umirovljeni redovni profesor Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta Zagrebu, za područje biomedicinskih znanosti.

Akademik Hrvoje Iveković, umirovljeni redovni profesor Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Ruđer Bošković" nagrađuju se:
 
Dr. Andrija Kaštelan, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Zvonimir Devide, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje biotehničkih znanosti.

Dr. Stjepan Bahun, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Dr. Slaven Barišić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje prirodnih znanosti.

Nagradom "Nikola Tesla" nagrađuju se:
 
Grupa znanstvenih radnika poduzeća "Rade Končar", Zagreb, u sastavu:
  • Vladimir Cvetković, dipl. ing.
  • Ivan Ivanković, dipl. ing.
  • mr. Vitomir Kovačec i
  • dr. Zvonimir Valković,
za područje tehničkih znanosti.

Prof. Zlatko Winkler, redovni profesor Strojarskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Josip Uršić, redovni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Dr. Anton Afrić, redovni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za područje tehničkih znanosti.

Nagradom "Božidar Adžija" nagrađuju se:
 
Dr. Ksenija Vinski-Gasparini, viši znanstveni suradnik Arheološkoga muzeja u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Valentin Putanec, znanstveni savjetnik u Institutu za jezik u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.

Dr. Ivo Perišin, redovni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje društvenih znanosti.

Dr. Eduard Hercigonja, izvanredni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za područje humanističkih znanosti.